Folkets Stemme satser på de gamle og syke i budsjettet

Det er kun Folkets Stemme som satser skikkelig på eldreomsorg og psykiatri i neste års budsjettforslag, men likevel finner vi plass til økt støtte til driften av skoler og barnehager. Vi gjør som tidligere år, holder ord og er der for innbyggerne.

I eldreomsorgen legger vi inn en økning på hele 16 millioner, hvor 9 av disse går til opprettelsen av 8 plasser på Løkentunet som til og med de andre partiene lovte skulle være med fra januar 2023, men det er kun Folkets Stemme som holder ord i denne saken, og det er snart to år siden vi første gang vi ville ha med disse plassene, som de gamle syke trenger så sårt.

Vi har dessuten en solid økning av støttekontaktordningen. Til nå har støttekontaktene gått for lut og kaldt vann med lav godtgjørelse og blant annet ingen dekning av reiseutgifter eller tilsvarende kostnader. Noe som har ført til at det er svært vanskelig å få tak i støttekontakter. Etter det vi kjenner til er Folkets Stemme de eneste som ønsker å forbedre denne ordningen i budsjettet for 2023.

Forslaget vårt går videre på å styrke psykiatrien og BPA-ordningen på til sammen 5 millioner kroner.

Innholdet og de faglige ressursene i barnehager og skoler foreslår vi å øke med hele 13 millioner. I tillegg vil vi opprettholde fire stillinger i barnevernet og to ungdomsarbeiderstillinger, totalt 4 millioner. I posisjonens forslag er det ikke avsatt penger til alle grendeskolene. Noe som i praksis vil si nedleggelse på sikt. Det kan umulig være det Senterpartiet har kommunisert overfor velgerne.

Et annet viktig moment i budsjettforslaget vårt er at vi ønsker å ta vare på de som har blitt hardt rammet av alle prisstigningene som har vært det siste året, og vi vil ikke ha noen økning i den kommunale husleien. Det dekker vi opp med 5 millioner. Vi vil heller ikke ha en økning på de kommunale avgiftene som vann og avløp, men legger inn en prisstigning på 10 prosent. Denne kostnaden er beregnet til 22 millioner.

Et betimelig spørsmål blir da, hvor skal Folkets Stemme ta pengene fra? Vi vil blant annet fjerne 23 lederstillinger og andre stillinger i kommunens administrasjon, og da er det ikke bare sentraladministrasjonen som er ment, men kommunen i sin helhet. Dette ville gitt en besparelse på rundt 28 millioner, men vi har lagt inn 21 millioner første året, fordi det er umulig å få full effekt før det har gått et par år.

Det skal ifølge vårt forslag ikke sies opp noen ansatte, men nedbemanningen gjøres i form av naturlig avgang og organisering. Kommunen har lagt opp til et overskudd på 30 millioner og det reduserer vi til 20 millioner. Skatteanslaget for 2021 ble 60 millioner høyere enn det kommunen foreslo, så vi øker skatteinngangen med 22 millioner, noe vi mener er godt innenfor marginene.

Folkets Stemme vil redusere politikergodtgjørelsen med 3 millioner og kjøpe vikartjenester for 9 millioner mindre enn hva administrasjonen foreslår.

Avslutningsvis kan vi vise til at vi to år på rad har hatt dekning for våre budsjettforslag som har bare fått vår ene stemme. Antakelig skjer det samme denne gangen også, men regner med at det blir endringer etter valget neste år.