Kjære foreldre, engasjer dere i barnehagepolitikk!

Vet dere hvordan bemanningen faktisk er i barnehagene? Vet dere at det drives rovdrift på barn og ansatte? Det har pågått lenge, det skjer her og nå, og det kan få store konsekvenser dersom det ikke skjer en endring så fort som mulig.

Den nasjonale bemanningsnormen sier at det skal være minst én ansatt per tre barn under tre år, og én ansatt per seks barn over tre år. Normen gjelder på barnehagenivå (det kan være forskjeller mellom avdelinger i samme barnehage), og normen er den samme for alle uavhengig av åpningstid.

I de kommunale barnehagene i Indre Østfold er det 10,5 timer åpningstid; kl. 06.30-17.00. Dette er blant landets lengste åpningstider.

På en avdeling med 18 barn 3-6 år og 3 ansatte, kan vaktplanen for eksempel se slik ut:

  • Tidligvakt: kl. 06.30-14.00
  • Mellomvakt: kl. 08.00-15.30
  • Senvakt: kl. 09.30-17.00

Alle de ansatte er på jobb samtidig mellom kl. 09.30 og 14.00, altså i 4,5 timer.

De ansatte skal ha 30 minutter pause hver (til sammen 1,5 time per dag), og de to som er barnehagelærere skal ha 4 timer plantid hver i uka (litt mer enn 1,5 time til sammen per dag).

Når vi trekker fra disse timene, ender vi opp med at de ansatte gjennomsnittlig er fysisk til stede på avdelingen samtidig i maksimalt 1,5 time om dagen. (Da har vi ikke trukket fra foreldresamtaler, møter med PPT, skole, og andre møter og arbeidsoppgaver som tar ansatte fysisk bort fra avdelingen.)

Det betyr at kun én eller to ansatte har ansvar for en hel avdeling alene i minst 9 timer om dagen.

Det er pedagogisk og sikkerhetsmessig uforsvarlig. Bemanningsnormen er nødt til å gjelde i hele åpningstiden!

Mange foreldre har ikke vært klar over hvor kritisk bemanningssituasjonen i barnehagene er. Barnehagene er stort sett gode på foreldresamarbeid, og bringe- og hentesituasjonen er en viktig arena for dette samarbeidet. De ansatte prioriterer derfor så langt det lar seg gjøre å møte barn og foreldre i garderoben på en god og tillitvekkende måte i denne lille brøkdelen av dagen.

Den lengste delen av dagen, som foreldre ikke ser, er gjerne sterkt preget av underbemanning i form av høyt sykefravær, gjennomtrekk av nye og ukjente vikarer, for dårlig oppfølging av enkeltbarns behov, store barnegrupper som skaper kaos og utrygghet, for lite voksenkontakt i løpet av dagen osv. De yngste barna rammes hardest av denne ustabile hverdagen. De ansatte gjør så godt de kan, men rammebetingelsene stikker kjepper i hjulene for dem.

Det er så mange barn som tilbringer mesteparten av sine våkne timer i barnehagen. Hvilke konsekvenser får det på sikt dersom de første årene av livet tilbringes i et psykososialt miljø som ikke er godt nok?

Små barn er ikke i stand til å lære seg sosial kompetanse og danne en god sosial kultur på egen hånd. Vi trenger nok og kompetente ansatte sammen med barna, blant annet forå oppdage og forebygge mobbing. Barndommen har først og fremstegenverdi i seg selv, men det er verdt å trekke frem at mobbing er en stor trussel mot menneskers helse og utvikling på sikt, og det kan gi betydelige samfunnsøkonomiske kostnader. Barnehagen har i tillegg en særdeles viktig oppgave i å avdekke omsorgssvikt, vold og overgrep hos barn. Tegnene på dette blir vanskeligere å fange opp når de ansatte ikke er mange nok, og når de med riktig kompetanse erstattes med ufaglærte vikarer.

Barnehageansatte er blant de med høyest sykefravær i landet. De utsettes for en uholdbar fysisk og psykisk arbeidsbelastning hele dagen, hver eneste dag. Dagens bemanningssituasjon gjør det umulig for de ansatte å oppfylle alt som står i rammeplanen og samtidig ivareta egen helse. Det er i tillegg svært krevende å gjøre en god jobb, og møte barn og foreldre på en god måte når en selv er helt utslitt.

Mange har en oppfatning av at barnehagens oppgave er å tilby barnepass mens foreldrene er på jobb. Dette stemmer ikke. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og har et samfunnsmandat som er å tilrettelegge for sunn og allsidig utvikling gjennom å ivareta barnas behov for lek og omsorg, og ved å fremme læring og danning.

Slik som situasjonen er i dag, kommer foreldrenes og arbeidslivets behov for lang åpningstid dessverre i sterk konflikt med barnas og de ansattes behov for en forsvarlig bemanning. Familiene som helhet trenger begge deler.

Vi i FUB Indre Østfold håper at du som er forelder, besteforelder, tante, onkel, eller en som bryr deg om barns beste, stiller krav til det politiske partiet du vil stemme på om å inkludere økt bemanning i sitt partiprogram.

Ifølge Grunnloven skal barnets beste være et grunnleggende hensyn i alle avgjørelser som gjelder barn. Vi som er foreldre må tale barnas sak. Derfor taler FUB Indre Østfold for at alle barnehager i IØK må ha full bemanning i hele barnehagens åpningstid!