Vannet med radioaktivt innhold kan renne over når som helst – her er deponiets plan

DEPONIET: Alunskiferen ligger lagret i vann oppe i presenninger/membraner. Dette våtdeponiet skal avsluttes, da det er fylt opp så mye som Miljødirektoratet nå har avgjort er tillatt. Siden i fjor har vannstanden steget så mye at vannet er i ferd med å renne over kantene på deponiet, og ut i steinbruddet rundt. Dette bildet er tatt i fjor.

DEPONIET: Alunskiferen ligger lagret i vann oppe i presenninger/membraner. Dette våtdeponiet skal avsluttes, da det er fylt opp så mye som Miljødirektoratet nå har avgjort er tillatt. Siden i fjor har vannstanden steget så mye at vannet er i ferd med å renne over kantene på deponiet, og ut i steinbruddet rundt. Dette bildet er tatt i fjor. Foto:

Vannet i deponiet i Borge er få centimeter fra å renne over membranen og ut i deponiet. Tirsdag er det meldt opp mot 40 millimeter nedbør.

DEL

Fredriksstad Blad har i flere artikler skrevet om den akutte situasjonen i deponiet i Borge, hvor vannet er i ferd med å renne over.

Det er Norsk Gjenvinning og Ole & Peder Ødegaard som eier anlegget. Administrerende direktør i Norsk Gjenvinning, Randi Kortegaard, kunne ikke opplyse til FB mandag ettermiddag om hva vannstanden i deponiet er nå.

– Tiltak, som vi har redegjort for til DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, journ. anm.) går ut på å pumpe vannet over i fra et lukket system til et annet lukket system. Vannet vil om nødvendig pumpes til det lukkede drens-systemet, sier hun.

Hun forklarer at drensvannet i bunnen av steinbruddet er lukket, og vann kan ikke komme ut på grunn av to vesentlige forhold. Det ene er at det er et innadrettet grunnvannstrykk inn mot steinbruddet. Skulle det lekke vann vil det være inn i stenbruddet og ikke ut av stenbruddet. Og, det er ikke påvist vannførende sprekker i fjellet. Dette skyldes naturlig leirkitting i sprekkene.

–To uavhengige fagrapporter underbygger dette. Miljødirektoratet har også vurdert det slik at deponiet i dag har innadrettet trykk, sier hun.

Tirsdag er det meldt opp mot 40 millimeter nedbør i Fredrikstad.

– Økt fare for radioaktiv forurensing

DSA ga Borge-deponiet frist til 24. juni med å gjennomføre en tiltaksplan for å senke vannstanden i deponiet. Den 24. mai opplyste deponiet at det var rundt tolv centimeter til det laveste punktet på membrankanten.

Deponiet har lagt pumpeledning i Moumbekken uten å søke kommunen eller fylkeskommunen om tiltaket. Siden det ikke var omsøkt, skriver DSA at det kan ta lenger tid før utslipp av deponivann med radioaktive stoffer kan starte.

«Nedbør vil øke vannstanden i deponiet, og det er derfor en økt fare for radioaktiv forurensning over membranen rundt anlegget», skriver DSA i pålegget.

Bakgrunn om lagring i deponiet

Borge Pukkverk avfallsdeponi drev opprinnelig med tillatelse til å lagre såkalt inert og ordinært avfall.

I 2013 søkte de om endret tillatelse, til også å ta imot og deponere såkalte syredannende bergarter. De ønsket å ta imot alunskifer.

Alunskifer er en bergart som inneholder flere giftige tungmetaller, som kadmium, kobber, nikkel og sink, men også arsen, uran og kvikksølv, ifølge forskning.no.

Dersom skiferen kommer i kontakt med luft/oksygen og vanngjennomstrømning, endrer den egenskaper og kan bli en aktiv forurensningskilde. Ved ned brytning av uran i skiferen, dannes blant annet kreftfremkallende radongass.

Statens strålevern godkjente søknaden våren 2015, og deponiet har tillatelse til å ta imot 350.000 tonn slike bergarter i året.

Deponiet er nå fylt maksimalt opp, og våtcellen skal avsluttes.

Eierne har søkt om tillatelse til å drive tørrdeponi på toppen av våtcellen. Kommunen er høringsinstans og ønsker ikke dette. Søknaden er ennå ikke ferdig behandlet.

Vil la det renne ut i Moumbekken

DSA opplyser til Fredriksstad Blad at de har mottatt tiltaksplanen fra deponieierne, og at den for tiden er til saksbehandling.

I tiltaksplanen lanserer Norsk Gjenvinning og Ole & Peder Ødegaard tre strakstiltak:

  • Pumpe ut vann i Moumbekken, via renseanlegget. Deponieierne skriver at det rensede deponivannet vil ha lavere konsentrasjoner av radionuklider enn grunnvann oppstrøms i området.
  • Lede vannet til et nytt lukket system med innadrettet vanntrykk. Det vil si kontrollert pumping av vannet over til et lukket drenssystem.
  • Lede vannet til lagerbeholdere med utadrettet vanntrykk. Vannet vil bli pumpet opp til renseanlegget, og videre til en eller flere lagerenheter.

Eierne fremhever at det beste strakstiltaket er det første alternativet.

«For å få gjennomført dette strakstiltaket trenger vi å få utstedt nødvendig tillatelse fra miljømyndighetene. Vi mener innholdet av radionuklider i vannet ikke vil utgjøre en miljørisiko ved planlagt utslipp», skriver de i konklusjonen.

Artikkeltags