Viser til artikkel i Smaalenenes Avis om forholdene på Vammalinna.

Når det gjelder vedlikeholdet av linna hevder Atle Garseg fra travselskapet at de har brukt samme type grus som kommunen har brukt. Dette er ikke riktig. Ved oppjusteringen av linna i 2017 ble det lagt på subbus som overflate. Travselskapet har brukt vanlig sand, som har langt mindre fasthet. Overflaten må være funksjonell for alle som ferdes her, det er den ikke nå. Når overflaten med dype hestespor fryser til, blir det i tillegg særdeles ubehagelig å ferdes på hjul, enten det handler om barnevogner, rullatorer eller rullestoler. Garseg påpeker at det har vært nødvendig å ha på så mye grus. Hvis det er vanskelig å ferdes der, må folk vente på at det bedrer seg, sier han.

Synes kommunen dette er i samsvar med at linna skal være tilgjengelig for myke trafikanter? Som Vammeli og ordføreren påpeker, har travselskapet vært ute og skrapt av igjen. Denne sanden må havne et sted, og nå er grøftene tettet igjen der hvor linna går i en skjæring med fjell på begge sider. Dette vil videre medfører søle og issvelling, med ditto vanskelig framkommelighet. Slik var linna mange steder før oppjusteringen. Vi som ferdes til fots langs linna er oppriktig lei oss over at deler av linna igjen skal bli uframkommelig på grunn av gjørme, slik det var tidligere.

Da saken om delt bruk av linna var oppe i bystyret sist, ble det hevdet fra hestemiljøet at de i alle år hadde hatt ansvaret for vedlikehold av linna. Som følge av dette vedlikeholdet, ble det nødvendig med oppjusteringen i 2017, der blant annet grøfter ble gravd opp – disse er altså nå i ferd med å fylles igjen. Det synes ikke som om kommunen har satt seg godt nok inn i hvordan vedlikeholdet faktisk utføres. Det er slett ikke bare været som er utfordringen her.

Saxe Frøshaug og Vammeli sier i artikkelen at de «håper at situasjonen løser seg av seg selv». Dette er vel lite trolig. Tidligere bystyre valgte først å utsette saken, senere ble det oppfordret til å gå i dialog med hestemiljøet. Jeg håper at politikerne nå har mot til å ta en beslutning som medfører at linna igjen blir en gang- og sykkelvei, uten travkjøring. Uten ferdsel av hester på linna blir behovet for vedlikehold også langt mindre. Ønsker man at hestebruk skal medføre økt slitasje på Vammalinna? Ønsker man at vedlikeholdet skal gjøres på en måte som ødelegger linna og vanskeliggjør for gående og syklende?

Hvor er logikken i at et travselskap skal vedlikeholde en gang- og sykkelvei?

Kanskje vedlikeholdet av kommunale veier kan legges ut til motorsportmiljøet? Dette er særdeles dårlig reklame for nye Indre Østfold kommune når det gjelder både folkehelse og tilgjengelighet for alle!