Det kommer fram i rapporten fra et ekspertutvalg.

Hovedårsaken til fallende bompengeinntekter samtidig med økt trafikk, er fritak og rabatter i bomringene for el-biler, og at andelen el-biler stadig øker, skriver utvalget i sin rapport.

– Dersom bompengeinntektene skal opprettholdes på dagens nivå og el-bilfordelene opprettholdes, må takstene for bensin- og dieseldrevne kjøretøy nær dobles fram mot 2030, heter det.

Dagens fritak og reduserte takster for el-biler i bompengeprosjekt bør avvikles, mener ekspertutvalget som har vurdert det norske bompengesystemet.

– Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå og el-bilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver ekspertutvalget i sin anbefaling.

Det er samferdselsdepartementet som har bedt ekspertene vurdere det framtidige inntektsbildet for bomringene.

Utvalget peker på at bompengetakstene bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i framtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som mandag mottok rapporten.