I det Gamle testamentestår det hos profeten Jesaja at da skal ulven bo sammen med lammet (Jesaja 11.6). Det er nok dessverre et stykke dit. Diskusjonen om "ulv", "ikke-ulv" eller "noe ulv" setter raskt sterke følelser i sving.

LES OGSÅ: «Petter Schou, konspirasjonsteoriene om ulv burde du som ordfører holde deg for god til å tro på»

Høyre tar faktisk et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å bevare en levedyktig ulvestamme i Norge. Det samme har Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti gjort ved i 2016 å inngå et såkalt "rovdyrforlik" på Stortinget - et viktig, men politisk skjørt forlik som ansvarlige politikere håpet skulle både ivareta rovdyrenes, og til en viss grad også lokalbefolkningens interesser.

Rovdyrforliket skulle ikke være i strid med inngåtte internasjonale avtaler, det skulle sikre at antall ulver ble holdt på et "rimelig nivå" og at de lokale rovviltnemndene skulle få større ansvar for "forebyggende og konfliktdempende virkemidler". De såkalte "ulvesonene" ble noe begrenset i utbredelse, men hele Østfold er nå innenfor ulvesonen.

Mange var uenige i dette forliket, også på Stortinget, hvor Senterpartiet ikke ønsket å delta og hvor Miljøpartiet, Venstre og Sosialistisk Folkeparti valgte å bryte forhandlingene, og dermed ikke ta et medansvar for en forsvarlig ulvepolitikk.

LES OGSÅ: Ordfører: – I Indre Østfold er det ikke plass til ulver

Dette handler for Høyres del ikke om vi skal ha ulv i Norge eller ikke. De fire partiene som står samlet bak det viktige rovdyrforliket, er samtidig garantister for dette.

Men "ulvesoner" skal ikke være det samme som "ulvereservater", og folks følelser og utrygghet og konsekvenser for dyrehold, jakt og friluftsinteresser må veie tyngre enn antall drepte sauer. Blir saueholdet innenfor ulvesonene borte, blir antall drepte sau naturlig nok tilsvarende få! Lisensjakt er viktig for at ulven nettopp skal bli sky og holde seg unna befolkede områder, og antall ulveflokker betyr faktisk noe for de som bor og lever innenfor ulvesonene.

Dette er politikk og ikke bare juss, dette handler om folks følelser og dette handler fremfor alt om å etterleve et viktig Rovdyrforlik eller komme tilbake til Stortinget med forslag om lovendringer om det er dette som hindrer en fornuftig rovdyrforvaltning.