Tollkontrollørene på Ørje tollstasjon har siden 8. februar ikke båret pepperspray. På sine nettsider opplyser Tolletaten om hvorfor de ansatte kontrollørene i etaten nå står langs grensen uten pepperspray.

«Tolletatens tjenestekvinner og -menn i grensekontrollen er Norges førstelinje i kampen mot smugling og kriminalitet. Hver dag konfronterer etatens ansatte smuglere og andre kriminelle som har mye å tape på å bli stoppet og kontrollert – det være seg i form av store økonomiske tap eller lange fengselsstraffer.

I ytterste konsekvens utøver disse personene vold som truer våre ansattes liv og helse. De siste årene har dette skjedd flere ganger. På bakgrunn av dette iverksatte vi i perioden 2016 og 2017 et prøveprosjekt for å undersøke om opplæring i bruk og utrustning med pepperspray – kun til anvendelse i nødverge – ville gi våre tjenestemenn økt opplevd trygghet i kontrollsituasjoner», skriver Tolletaten.

Nå får ikke tollkontrollørene bære pepperspray lenger. Grunnen er en saksbehandlerfeil. Det jobbes nå med å få en forskriftsendring som gjør at tollere igjen får lov til å bære pepperspray. Pepperspray er forbudt etter våpenforskriften. Det er for øvrig kun forsvaret og politiet som er unntatt forbudet.

Tolletaten opplyser at prøveperioden med pepperspray har vært svært vellykket, men at de 8. februar fikk beskjed av politidirektoratet om at fortsatt tillatelse til å bære pepperspray kun kan gis ved forskriftsendring.

Dermed besluttet tolldirektøren umiddelbar stans i utrustning med pepperspray. All pepperspray ble samlet inn og levert til politiet, opplyser Tolletaten.

«Samfunnet skal til enhver tid kunne ha tillit til at Tolletaten følger lover og regler. Denne saken er et konkret eksempel på at det er nødvendig med en systematisk og omfattende ryddejobb i Tolletaten.

Dette arbeidet er i dag godt underveis, og etaten tar saken på største alvor», skriver de avslutningsvis.