I dag går vi inn i den internasjonale 16-dagersaksjonen. Den starter 25. november på FN's internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og avsluttes på menneskerettighetsdagen den 10.desember.

Voldens konsekvenser

Voldens konsekvenser er alvorlig både samfunnsmessig og for de som rammes av vold. Ikke minst de alvorlige konsekvensene for barn som lever med vold i familien. Disse barna vokser opp med en ekstra sårbarhet for å bli utsatt for vold eller utsette sin partner for vold som voksne, for rusavhengighet og psykiske vansker. Det er også en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom og noen former for kreft. Årlig bor det mer enn 1.500 kvinner og like mange barn på landets krisesentre. Fra en kostnadsberegning i 2012, vet vi at denne type vold og overgrep koster det norske samfunnet opp mot 6 milliarder kroner hvert år. Forebygging vil spare oss for store menneskelige lidelser og samfunnsmessige kostnader.

Varslede drap

Voldens ytterste konsekvens er drap. 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap. Mellom år 2000 og 2022 har 165 kvinner og 19 menn blitt drept av partner, der partner er siktet eller dømt for drap. Mens antall drap generelt har gått ned, har antall partnerdrap holdt seg stabil. Det kunne synes som om det var en svak nedgang mellom 2016 og 2019, men årets statistikk vil sannsynligvis igjen vise en oppgang. Partnerdrapsutvalgets utredning (NOU 2020:17) viser at i syv av ti partnerdrap er det registrert partnervold før drapet. I fem av ti partnerdrap er det registrert mer enn fem voldsepisoder. Det ble registrert drapstrusler i tre av ti partnerdrap, og seks av ti gjerningspersoner og syv av ti offer hadde søkt hjelp før drapshandlingen skjedde.

Istanbulkonvensjonen

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner ble undertegnet av Norge i 2011 og ratifisert (staten forpliktet seg til å følge) i 2017. Denne slår fast at stat, fylke og kommune er forpliktet til å forebygge, avdekke og håndtere vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. I dette ligger også tilrettelagte, lett tilgjengelige lavterskel tilbud om beskyttelse og behandling av voldens konsekvenser. Med tanke på antall kvinner, menn og barn som utsettes for vold og overgrep, og i ytterste konsekvens, drap, kan det se ut til at vi ikke lykkes spesielt godt i dette arbeidet. Vi må sørge for at alle, både ansatte i tjenestene, frivillige organisasjoner og innbyggere har tilstrekkelig kunnskap til å avdekke vold og melde fra når urett begås.

Taushet tar liv.