(Fredriksstad Blad) Barne- og ungdomspsykiatrien i Sykehuset Østfold bygger ned sine tilbud til de mest sårbare barna, dette gjelder for eksempel barn som lever i barnevernsinstitusjoner. Det bor mer enn 250 barn i barnevernsinstitusjoner i Østfold, og Østfold er et av områdene i Norge med høyest tetthet av barnevernsinstitusjoner.

Barnevernsinstitusjonsbarna har gjennomgående en lang fartstid i barnevernet, og de aller fleste har alvorlige livsutfordringer og en lav livskvalitet. Vi vet i dag at barn som vokser opp i institusjon dessverre ikke har de samme mulighetene innenfor helse og skole som barn som bor i familier. De har opplevd omsorgssvikt og systemsvikt, og har ofte resignert når det gjelder å tro de kan hjelpes. De er derfor ofte lite motivert for hjelp. De er ikke alltid i stand til å møte på poliklinikkene eller nyttiggjøre seg av samtaleterapi. Følgelig trenger de en annen tilnærming enn de etablerte tilbudene som mange andre barn og ungdommer kan nyttiggjøre seg av.

Forfatterne av denne kronikken er alle tidligere ansatte ved Ambulant Innsatsteam ved Sykehuset Østfold. I perioden 2016–17 drev vi «Prosjekt bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner». Dette var ett av tre innovasjonsprosjekter i Helse Sør Øst (Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet og Sykehuset Østfold), finansiert av Barne- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet. Prosjektet i Sykehuset Østfold ble knyttet til eksisterende drift, med de rammebetingelsene som forelå for et ambulant team.

Vi reagerer sterkt på at det er de svakeste gruppene som skal miste sine tilbud for å sikre at man unngår ventelistebrudd for barn og ungdom som har bedre prognoser.

Prosjektet konkluderte med at alle barn i barnevernsinstitusjon har rett på helsehjelp, og at tett samarbeid mellom institusjonene og barnepsykiatrien er selve grunnmuren i helsehjelpen. Videre konklusjoner var at et ambulant spisskompetanseteam med høy grad av fleksibilitet og tilgjengelighet bidro til at barna både ønsket og fikk hjelp. Vi som jobbet med disse barna opplevde å få en gryende kompetanse i et komplekst felt, og at hjelpen vi bidro med var vesentlig for barnet, men også for omsorgsgiverne rundt barnet.

Til tross for gode resultater og lovord fra både helse- og barnevernstopper, ble prosjektet lagt ned da finansieringen tok slutt mot slutten av 2017. Dette til tross for at det i oppdragsdokumentet til Helse Sør Øst for 2018 er anført: «Helse Sør Øst HF skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i barnevernet, herunder bidra til å utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet og utvide det ambulante arbeidet inn mot barn og unge».

Det er ikke noen tvil om at psykisk helse er under stort press ressursmessig og krav fra myndighetene om økt «produksjon» medfører behov for å prioritere mellom ulike tjenester. Vi reagerer imidlertid sterkt på at det er de svakeste gruppene som skal miste sine tilbud for å sikre at man unngår ventelistebrudd for barn og ungdom som har bedre prognoser.

Vi ser med bekymring på at tilbudet i vår egen region er i ferd med å bli ytterligere innskrenket. Fra januar 2020 er de ambulante teamene i Sykehuset Østfold lagt ned, og ambulant behandling skal utføres ved de ordinære poliklinikkene (BUP). Ekspertisen smøres bredt utover, heller at den spisses. Sykehuset Østfold overtok i mai 2018 i tillegg ansvaret for pasientene fra Vestby, og det medførte at ytterligere fem institusjoner, det vil si ca. 54 barn totalt sett, også skal få helsehjelpen sin fra Sykehuset Østfold.

Nasjonalt opplever vi at det er en reell endring i at barnevernsbarna nå vies mer spalteplass i mediene og beslutningstagerne er mer lydhøre ovenfor behovene til denne pasientgruppen. Dette reflekteres i for eksempel Nasjonal helse og sykehusplan 2020–2023 og Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 2019–2023. Her er det beskrevet at «ambulante team skal implementeres der det er befolkningsmessig grunnlag for det» og at «erfaringene viser at det er mulig å utrette mye gjennom ambulante tiltak.» Videre skal «helseforetakene bidra til å utvikle modeller for utredning av barn i barnevernet og utvide det ambulante arbeidet.» Barn i barnevernsinstitusjoner mangler voksne som kan stå opp for dem og tilbudet de får. I dagens samfunn er tilbudet mer rettet mot pasienter som vet å «oppføre seg», slik at helsevesenets tellekantsystem fungerer best. Disse barna trenger å bli møtt med raushet og tålmodighet, ikke skjemaer og frister. Likeverdige tilbud fordrer at vi strekker oss lenger for nettopp disse barna. Akershus universitetssykehus har nylig valgt å gjøre det motsatte av Sykehuset Østfold og har gjort sitt prosjekt til et permanent tilbud på Romerike (Stillasbyggerne).

Det er store geografiske forskjeller i tilbudet barnevernsinstitusjonsbarna får i landet vårt. Barna flyttes ofte fra region til region, og mangler helhetlige helsetilbud. I vår region har vi et høyt antall institusjoner i et relativt sett lite geografisk område. Et ambulant team med spisskompetanse kunne ivaretatt alle barna i Østfolds opptaksområde.

Sykehuset Østfold kunne slik sett raskt fått stor erfaring med pasientgruppen og blitt et faglig fyrtårn, et eksempel til etterlevelse i hele Norge. Det er trist å se at sykehuset velger å skyve problematikken foran seg, fremfor å vise vei. Vi mener vi vil måtte betale en høyere pris for å la være å hjelpe, enn å legge til rette for tidlig innsats og helhetlig hjelp. La institusjonene velge å etablere seg i Østfold på grunn av det gode helsetilbudet vi yter, ikke de lave boligprisene.