Det er lærerkrise i Norge. Antallet studenter som velger lærerutdanning i Norge synker for tredje år på rad og det er ifølge SSB 40.000 personer med lærerutdanning som ikke jobber i skolen. Vi må få tak i flere av dem, få dem tilbake til skolen og barnehagene. Indre Østfold SV forstår at streiken ikke bare handler om lønn, men først og fremst om rekruttering til yrket.

En arbeidsgiverpolitikk som sørger for å rekruttere, anerkjenne og beholde flere lærere er et politisk ansvar, også lokalt. KS viser til at ingen kommuner og fylker har spilt inn til dem at lærerne skal ha økt lønn. Innspillene til KS kan sies å ha vært for svake fra oss som lokalpolitikere i Indre Østfold - men vi kan da virkelig ikke huske at vi spilte inn at lærerne år etter år skal ha et dårligere lønnsoppgjør enn de andre ansatte i fylkene og kommunene? Vi synes det er krevende å forstå den ansvarsfraskrivelsen KS bedriver ved å henvise til manglende innspill fra kommunene.

Likevel er det Indre Østfolds kommunestyre som står til ansvar for de kommentarene kommunen sender inn til de sentrale oppgjørene. Derfor har vi stilt administrasjonen og posisjonen følgende spørsmål til kommunestyret:

1. Hva spilte Indre Østfold kommune inn til KS som grunnlag for lønnsforhandlingene?

2. Mener ordfører at Indre Østfold kommune kan sende et tydelig signal til KS om å iverksette reelle, konstruktive og snarlige forhandlinger med lærerne? Hvordan kan i så fall et slikt signal utformes?

3. Er det/har det vært dialog mellom KS og Indre Østfold kommune om lærerstreiken, og hva har den bestått i?

Det er mye fokus på barna som mister både undervisning og en viktig arena for sosialisering mens streiken pågår. Men hva med når streiken er over? I dag er 1/5 av undervisningen gitt av ufaglærte, altså personer uten lærerutdanning. Ønsker vi at dette skal fortsette, og at andelen ufaglærte skal øke fremover? Det er derfor rekrutteringen av lærere er så viktig. Ikke bare til våre skoler, men til selve yrket.

Samtidig ser vi tegn på at skolene er sulteforet på ressurser. Stadig flere rapporteringsoppgaver til skoleadministrasjonen, helsetjenesten og barnevernet tar mye tid for lærerne. Derfor har SV i mange år ønsket flere yrkesgrupper inn i skolen. Istedenfor at alt skal veies, måles og rapporteres inn til både kommunen og staten skal disse oppgavene kunne gjøres lokalt og direkte av fagpersoner i skolen. Det vil også frigjøre tid til selve lærergjerningen.

Vi støtter lærernes streik fullt ut, og vil fortsette å presse på for å tvinge KS til forhandlingsbordet. Med reell forhandlingsvilje, ikke bare oppmøte uten å ville rikke seg en tomme.