Rudskogen Motorsenter i ett trafikksikkerhets-perspektiv.

Jeg registrerer at Statsforvalteren i Oslo og viken ønsker å begrense bruksmuligheten for RM gjennom å stramme inn på rammevilkårene lyd og åpningstider.

Jeg minner om at RM er nasjonalt anlegg som det politiske Norge ønsker skal funger på en god måte. Anlegget har vært i drift siden 1990. Har den beste geografiske beliggenhet. Er plassert i ett industriområde med god avstand til betydelig bebyggelse. Uholdbart når «nye» statsforvaltere som har en negativ politisk holdning til denne type aktivitet endrer på betingelser. Anleggets drift er basert på forutsigbarhet.

Anlegger dekker svært mange behov innen trafikksikkerhet, sport, kultur, sosial aktivitet.

Trafikksikkerhet er forankret i O visjonen og kunnskapslaftet. Fører-kompetanse, selvinnsikt, vilje og sosial forståelse er noe av fundamentet for å komme nærmere visjonen. RM tilbyr en arena hvor denne kompetanseutviklingen kan skje i trygge former.

Føreropplæringen på offentlig på vei dekker ikke dette behovet. Dødsulykkene i trafikken stiger for både bil og mc, derfor er arenaer av typen RM helt avgjørende for å kunne gi opplevelser som bidrar til en god forståelse for risikoen som ligger i dagens biler og mc-er med svært kraftige motorer, flere el-biler har flere hundre hestekrefter/kw.

På RM lærer en fort under trygge forhold at det ikke er bare og gi gass. Lære seg selv og bilen bedre og kjenne, «lese veien» og tilpasse farten, en forutsetning for egen-utvikling. Trafikklærere, utrykningsførere fra politi, ambulanse, brann og andre trenger denne arenaen til kurs gjennomføring for kompetanseutvikling, åpningstidene må være rause, 07. 00 til 21.00

Miljø: I ett miljøperspektiv er organisert aktivitet det beste. Det er det mest bærekraftige alternativet. På RM er organiseres motorsport for bil, mc, off road satt i system. Da kan sport utøves på ett sted og organisert, istedenfor på offentlig vei. Etter min mening bør anlegget utvides slik at enda flere grener av motorsport kan utøves der. Minner om at i ett miljøperspektiv er arenaer av denne type viktig for dialog om holdninger til miljø, fremme kreative tiltak både på motorsiden og kjøremåte.

Sosialt: Gjennom deltakelse med andre som deler samme interesse utvikles gode holdninger til sporten og verdiene i samfunnet for øvrig.

Støy/lyd : Støy og lyd må sees i ett større helhetlig samfunnsperspektiv, ikke bare ut ifra enkelt individet. Samfunnsnytten må vektes mot fordeler og ulemper, hvis ikke går samfunnet i stå. Minner om at RM har vært der siden 1990, virksomheten er bredt politisk forankret.

RM må sees i perspektiv av annen virksomhet. Det bygges motorveier, vi har jernbane, flyplasser, arenaer for sport, konserter og lignende. Alt dette medfører lyd som må aksepteres. Det er helt uholdbart at rammebetingelser stadig endres på grunn av noen som klager, noen har sett det som sin livsoppgave og klage, minner om Fornebu syndromet (flyttet til Fornebu for å klage).

O-visjonen er forankret i kunnskapsløftet som betyr kontinuerlig utvikling, i denne setting førerkompetansen. Da må det finnes steder som RM hvor denne utviklingen kan skje, skape respekt for fart, se konsekvensene men også mulighetene av egen kjøremåte.

Statsforvalteren må se helheten, opptre objektivt. Ut ifra offentlig tilgjengelig info må jeg trekke den konklusjon at statsforvalter er imot anlegget. Denne streben etter å begrense bruksmuligheten er sannsynlig forankret i ett politiske ståsted. Din oppgave må være å sikre gode rammevilkår basert på samfunnsnytten uansett politisk ståsted. Samfunnsnytten er mer enn ett snevert miljøperspektiv.

Alle burde oppleve seg selv og kjøretøyet i kontrollerte former, inklusiv statsforvalter.

Får innskrenket tillatelse: – Det er med sjokk, skuffelse og vantro vi har mottatt brevet fra Statsforvalteren