I budsjettet for kommende år foreslår kommuneadministrasjonen i Skiptvet å kutte seks lærerstillinger i grunnskolen. FAU mener dette vil få svært alvorlige konsekvenser for elevene ved både Kirkelund og Vestgård skole.

En slik situasjon vil ramme de elevene som trenger mest støtte hardest. En reduksjon av seks lærerstillinger vil også kunne bety at klasser blir slått sammen og at det ikke blir satt inn vikarer ved fravær.

FAU i Skiptvet skolen ønsker å være et organ som er med på å løfte det psykososiale miljøet ved skolen, likeledes ønsker vi en mobbefri skole for alle elever. Et godt skolemiljø er viktig for elevenes helse, læring og livsmestring.

Vi er kjent med at Skiptvetskolene jobber kontinuerlig for å forebygge mobbing og å skape gode relasjoner mellom enkeltelever, i klassene og på skolen. FAU er bekymret for hvordan en drastisk reduksjon av lærertettheten ved både Kirkelund og Vestgård skole vil påvirke det gode inkluderings- og anti-mobbe arbeidet skolene gjør i dag.

I skolepolitiske debatter nasjonalt settes det stadig større fokus på skolen både som læringsarena og som en mestringsplattform for det fremtidige livet barna skal leve.

Samspillet mellom skole, foresatte, nærmiljø og lokalsamfunn er tydelig i Kunnskapsløftet 06. Skiptvet kommune har også en uttalt målsetning om å øke andelen ungdom som fullfører videregående skole. FAU er bekymret for hvordan den foreslåtte reduksjonen i læretetthet i grunnskolen vil påvirke de elevene som allerede synes skolehverdagen er vanskelig, og hvilket utfall en slik reduksjon vil få for elevtrivsel og barns muligheter til å fullføre hele skoleløpet.

Vi kan ikke se at rådmannens forslag til budsjett fanger opp det som er en kommunes hovedoppgave, nemlig å sørge for at barna i kommunen får en utdanning som gir trygghet, læring og mestringsfølelse.Vi oppfordrer Skiptvet kommunestyre til å prioritere slik at vi unngår den nedbemanninga som ligger i rådmannens budsjettforslag for 2019