Likeverdig skoletilbud i Indre Østfold

Skole er viktig for Senterpartiet. Det skal det ikke være tvil om. Og vårt mål har vært og er at barn og unge i vår kommune skal ha et godt og likeverdig skoletilbud, uavhengig av hvilken skole de går på. «Kvalitetsmelding for grunnskolen» som nylig ble presentert viser at det foregår mye godt arbeid på skolene samtidig som det er utfordringsbilder. Utfordringene er sammensatt men vi skal ikke stikke under en stol at noe skyldes trange økonomiske rammer.

Hva er gjort politisk for å nå målet om et likeverdig skoletilbud? For det første ble det utarbeidet en skolebehovsplan der det ble vedtatt vedlikehold, oppgradering og utvidelse etter behov på den enkelte skole. Alle skolene skulle bestå. Dette arbeidet er i gang på flere skoler og de andre ligger i løypa. Men det tar tid å prosjektere, få inn anbud og å igangsette byggearbeidene.

Hver skole får tildelt en sum penger som er beregnet ut fra et grunnbeløp per skole, per elev og en likeverdstildeling. Elevtall utgjør hoveddelen, over 70% av summen. Vi i Senterpartiet har ikke vært tilfreds med denne tildelingsmodellen. Reduksjon i elevtall fra et år til et annet får store økonomiske konsekvenser og betyr at hele lærerstillinger forsvinner selv om antall klasser er uendret. Vi har foreslått at grunnbevilgningen per skole skulle økes men har blitt nedstemt på forslaget i kommunestyret, senest i juni 2022.

I budsjettet for 2022 satte vi av 2,5 millioner kroner som ble fordelt på de seks minste skolene og dette blir heldigvis videreført i 2023. I tillegg har posisjonen (Sp og Ap) fjernet administrasjonens kuttforslag i skolen. Vi kjøper inn Ipad til 1.klassingene og innsparinger i skoleskyss skal tilfalle skole og barnehagebudsjettet.

Det er ekstremt trange budsjett som legges i alle norske kommuner i disse dager, også i Indre Østfold. Det skal spares inn 1% over hele fjøla i vår kommune og en del investeringer settes på vent. Men målet er at tjenestene til innbyggerne skal rammes minst mulig.

Samtidig gjør det inntrykk å lese hvordan lærerne omtaler arbeidshverdagen sin. Til tross for våre påplussinger er det knappe ressurser i skolen. Men vi i Senterpartiet vil fortsette å kjempe for en bedret økonomisk situasjon til det beste for skoletilbudet til barna og arbeidsplassen til lærerne.

Hvor dårlig skal Indre Østfold-skolen bli?

Foreldre raser over hvordan barna deres rammes av kutt: – Får meg til å lure på hva man egentlig lærer her