Vi registrerer ytringer i både leserbrev her i avisen, samt på sosiale medier vedrørende utbyggingen som planlegges på Ysterudneset.

Vi i Senterpartiet heier på dette prosjektet og ser det som svært positivt at det utvikles boligprosjekter i kommunen vår av ulik karakter. Dette prosjektet vil, etter det vi forstår, være et alternativ for både enslige og ikke minst unge som prøver å komme seg inn på boligmarkedet, og at man forsøker å få ungdommen til å bli i bygda må vel være positivt?

Som det fremkom i informasjonsmøtet som ble avholdt på rådhuset 31/8, så er det slik at selv om dette i dag er et jorde, så betyr ikke det at området tas ut av produksjon. Utbygger legger beslag på deler av området til selve boligene med tilhørende infrastruktur, men det resterende areal, dvs ca halvparten vil bli registrert som såkalt beredskapsjord, der det vil legges til rette for hagebruk. Dette vil faktisk sørge for at dette arealet kan produsere mat i langt større omfang enn dagens produksjon på dette arealet.

Når det gjelder hvorvidt Senterpartiet bør være en garantist for å unngå nedbygging av matjord, så er svaret at ja, det er vi og det vil vi fortsatt være. I Marker er det bred politisk enighet om at matjord skal vernes, tallenes tale er klare: Marker har de siste 20 åra bygd ned totalt 55 dekar, hvorav ca 30 av dem var pga E-18. De siste ti åra har det til gjengjeld blitt nydyrket nesten 700 dekar.

Til slutt vil vi påpeke det faktum at Ysterudneset ble regulert til boligformål, og tatt inn i sentrumsplanen for Ørje så tidlig som i 2007, så det blir å rette baker for smed å beskylde Senterpartiet for dette i dag.

Er ikke Senterpartiet med og styrer her?