Veidrift mister kontrakt med veivesenet i Vestfold

DEL

Veidrift as har tidligere mistet kontrakten med Statens vegvesen i Follo. Når mister samme entreprenør oppdraget i Vestfold.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Driftsentreprenøren fikk varsel om heving av kontrakten 21. november 2018. Selskapet svarte på hevningsvarselet innen fristen 12. desember.

Hovedårsakene til at kontrakten blir hevet er at:

  • Statens vegvesen mener at Veidrift ikke jobber systematisk og planmessig ved gjennomføringen av kontrakten.
  • Veidrift mangler både tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, noe som fører til at kvaliteten på noen av de arbeidsoppgavene som utføres, blir for dårlig, sier avdelingsdirektør Tore Kaurin.
  • Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har tilstrekkelig oversikt og kontroll på tilstanden på vegnettet. Kvaliteten på de generelle inspeksjonene av vegnettet er for dårlig, og kvalitetssikring av arbeidet som Veidrifts egne ansatte og Veidrifts underentreprenører gjør, synes i alt det vesentlige å være fraværende.
  • Statens vegvesen mener også at Veidrift ikke har etterlevd bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår, og heller ikke har rettet opp i forholdet etter at det har blitt påpekt av Vegvesenet.
  • Svaret som entreprenøren ga etter at hevingsvarsel ble sendt har ikke rokket ved veivesenets syn, slås det fast.

Veidrifts kontrakt for Nordre Østfold er vel å merke ikke berørt av denne saken.

Veidrift imøtegår kritikken

Veidrift leverer følgende tilsvar til saken:

«Veidrift AS reagerer kraftig på kritikken fra Statens vegvesen vedrørende drift- og vedlikeholdskontrakt Vestfold nord. Vi mener Statens vegvesen driver grov forskjellsbehandling. Veidrift AS anser påstandene om alvorlige mangler i vedlikeholdsarbeidet i Vestfold Nord som uriktige og ubalanserte. Veidrift trekker seg nå ut av drift og vedlikehold av vei.»

Entreprenøren framholder at de mener kontrakten er oppfylt.

«Veidrift har rettet opp i de manglene som ble påpekt i varselet, og har invitert Statens vegvesen til dialog. Når det gjelder krav til lønns- og arbeidsvilkår er Veidrifts oppfatning at kontraktens krav også her er etterlevd. De forhold Statens vegvesen har påpekt er svart ut og rettet. Veidrift er skuffet over at Statens vegvesen likevel velger å si opp Vestfold Nord-kontrakten, når det gjenstår knappe åtte måneder av driftskontrakten.»

«Veidrift erkjenner at det teknisk sett kan argumenteres for mangler i leveransene, men kjenner seg ikke igjen i hevingsgrunnlaget. Vi mener at Statens vegvesens oppfølging i Vestfold Nord er langt tøffere enn det man ser i normale driftsavtaler, sier Frank Stabu, daglig leder i Veidrift.

– Vi har ikke klart å utføre alt perfekt, men det er ikke gjort noen dårlig jobb. De manglene som foreligger er blitt rettet. Manglene har aldri vært av et slikt omfang at det forsvarer en heving av kontrakten. Statistikken for trafikkhendelser viser en betydelig forbedring i Vestfold Nord etter at Veidrift fikk ansvar for området i 2016, sier Frank Stabu.

Han framholder at det vedlikehold av veier og avtaleverket er komplisert å følge opp og at dette preger hele bransjen.

Han mener avtaleverket og samarbeidet med Statens vegvesen er så vanskelig at det ikke er aktuelt å bli med i noe videre samarbeid noe sted.

– Kontraktsformen innebærer en uforsvarlig risiko for

entreprenøren, og gjør at få selskaper nå byr på kontraktene. Veidrift har i Vestfold Nord tatt betydelige tap som følge av praksisen til Statens vegvesen det siste året. Med den tilnærmingen vi ser i dag, er ikke dette markedet bærekraftig for oss som entreprenør. I utgangspunktet var vår ambisjon å vokse i dette markedet, men styret i Veidrift har fattet vedtak om at selskapet ikke skal by på flere drift- og vedlikeholdskontrakter før kontraktsregimet til Statens vegvesen endrer seg og blir mer forutsigbart, avslutter Frank Stabu.

Det siste betyr at Veidrift ikke har tenkt å by på ny kontrakt for Østfold Nord når denne går ut 1. september.

Artikkeltags