Vi har nylig via media mottatt informasjon om at kommunen vurderer å foreslå å ta ut fra kommuneplanen vårt regulerte utbyggingsområde i Tomter betegnet Solbergåsen. Området som vi nå i flere år har jobbet intenst med å forberede til utbygging vurderes altså tatt ut av ny kommuneplan!? Dette kommer som et sjokk. Vi ser svært alvorlig på saken, og har bedt om et snarlig møte med kommunen.

LES OGSÅ: Kjøpte åsen for å bygge over 700 boliger – nå vurderer kommunen komplett byggeforbud

Eiendommen er det eneste store tomteområdet i Tomter som i gjeldende kommuneplan er avsatt til boligbebyggelse. Området er i tillegg detaljregulert til frittliggende boligtomter for eneboliger og tomannsboliger, samt regulert til frittliggende og konsentrert småhus- og leilighetsbebyggelse. For å forsikre oss om at det var trygt å kjøpe eiendommen hadde vi flere møter med kommunen, samt Hobøl Vannverk forut for kjøpet. Alle berørte etater deltok i avklaringsmøtene.

Da både kommunen og Hobøl Vannverk var svært positive til utbygging i tråd med gjeldende reguleringsplan, som for øvrig ble vedtatt i 2014, besluttet vi å kjøpe eiendommen høsten 2018. I den forbindelse søkte vi kommunen om konsesjon (tillatelse) til å kjøpe eiendommen for 56 millioner. Vi fikk konsesjon til kjøpet under forutsetning om at eiendommen ble utbygget med boliger iht. reguleringsplanen, og videre under forutsetning om at visse LNF områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) ble skilt ut fra eiendommen og overført til lokale jordbrukere.

LES OGSÅ: Reagerer sterkt på at planlagt stort boligfelt kan få stoppordre: – Vil være ran og svindel

I ettertid har et stort apparat vært i full prosess med tidkrevende og svært kostbare forberedelser til planlagt utbygging. Vi har fulgt instruks fra kommunen til punkt og prikke. Skilt ut og overført LNF arealene til lokale jordbrukere, og videre jobbet kontinuerlig med nødvendige forberedelser til utbygging i tråd med gjeldende reguleringsplan.

I den forbindelse har vi bl.a. ervervet grunn til innregulert adkomstvei samt viktig gang- og sykkelbru mot Tomter stasjon og sentrum, som vil gjøre det mulig for fremtidige beboere å bo og leve på Solbergåsen uten daglig behov for bruk av bil.

Fremtidige beboere på Solbergåsen vil kunne gå, eller sykle til både barnehage, skole, togstasjon for benyttelse av tog til og fra arbeidsplass, handle i lokale butikker, samt utnytte friluftsområder og idrettsanlegg uten bruk av bil. Dette er miljøvennlig, og helt i tråd med både lokale og nasjonale overordnede plan- og arealmålsettinger for fremtiden. En utbygging på Solbergåsen vil sannsynligvis også medføre at Tomter sentrum vil bli utviklet med et forbedret servicetilbud til lokalbefolkningen.

I oktober måned 2022 kunne vi endelig be konsulentfirmaet «Plan l» om å snarest mulig igangsette byggesøknadsprosess. Dette basert på at Follobanen endelig skulle åpnes med de positive effekter vi mener det vil få for Tomter og Indre Østfold kommune for øvrig.

I forbindelse med erverv av innregulert grunn til gang- og sykkelbru mot Tomter sentrum og jernbanestasjon måtte vi dessverre gå en lang vei via Borgarting lagmannsrett. Der ble det imidlertid konkludert med at prosjektet er i tråd med retningslinjer fra overordnede myndigheter, og at prosjektets samfunnsnytte er atskillig større enn ulempene. Vi fikk dermed medhold i saken og eier nå alt areal nødvendig for å gjennomføre utbygging av Solbergåsen iht. gjeldende reguleringsplan.

Flere av kommunens etater har ved flere anledninger vært involvert i ovennevnte prosesser helt fra 2018 og frem til høsten 2022. Videre har vi både i 2021 og 2022 sendt inn flere innspill til kommuneplanen, og dens delplaner, og i den forbindelse informert kommunen om status og videre plan for prosjektet.

I våre to siste innspill informerte vi kommunen om at alt er på plass for å igangsette utbyggingsprosess som er planlagt å skje etappevis over mange år. Til tross for dette får vi nå informasjon om at man vurderer å foreslå uttak av eiendommen i ny kommuneplan, og dette får vi vite via media. Dette er rystende, uforståelig og helt uakseptabelt.

Ovennevnte er ikke i tråd med føringer fra overordnede myndigheter, og heller ikke i tråd med den nye kommuneplanens samfunnsdel som nylig er vedtatt, der det er besluttet at man skal prioritere utbygging på regulerte tomteområder som ligger med gang- og sykkelavstand til jernbanestasjoner nærmest Oslo.

Jeg startet for meg selv for 25 år siden, og har drevet mye virksomhet etter den tid. Vi har opp gjennom årene hatt mye dialog med en rekke kommuner, statlige myndigheter og statlige selskaper. Dette ifm. anleggsvirksomhet, utbygging av boliger, utbygging av næringsbygg, bl.a. nylig levering av nytt sentrallager til Bane NOR, etablering og drift av pukkverk, flytting av hus mm.

Vi har i den forbindelse aldri opplevd slik helt uforutsigbar behandling fra verken kommuner, eller statlige organer. Man må kunne forvente seg en viss grad av forutsigbarhet fra en offentlig kommune. Hvis ikke vil man risikere å miste all tillit og nødvendig risikovilje til utvikling i den aktuelle kommune.

Hvis kommunen skulle velge å gjennomføre dette så vil vi sannsynligvis ende opp i en lang, ressurskrevende og helt meningsløs rettsprosess vedr. erstatning, som ingen vil være tjent med. Det er trist hvis kommunen styrer «skuta» i den retning.

Vi har lagt ned betydelige summer i kjøp og ikke minst forberedelser til utbygging av dette store prosjektet. Det vil eventuelt bli en rettsprosess der resultatet slett ikke er gitt for noen av partene. Man må ikke la seg forlede til å tro at en innhentet konsulentrapport nødvendigvis er fasit i en slik sak.

Reagerer sterkt på at planlagt stort boligfelt kan få stoppordre: – Vil være ran og svindel

Kjøpte åsen for å bygge over 700 boliger – nå vurderer kommunen komplett byggeforbud

Mangemillionær vil starte byggingen av over 700 boliger og ny barnehage nær jernbanen