I kommunestyremøtet 1. november ble det kjent at avtalen om nytt innbyggertorg, inklusive to undervisningsrom i Tomter sentrum er terminert. Kommuneadministrasjonen skal nå vurdere nye muligheter for hvor innbyggertorg på Tomter kan legges.

Men i samme kommunestyre presenterte også kommunaldirektøren den nye handlings og økonomiplanen for 2023-2026. Der er også utbyggingen på Tomter skole satt i spill, da det kuttes kraftig i investeringer for å kunne støtte opp under kommuneøkonomiens levedyktighet. I tillegg har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nektet oss å endre bruken av tilfluktsrommet, som også var en del av ombyggingsplanen.

Planen per i dag er å bygge litt om på skolen og legge til netto to klasserom. Brakkene våre består dessverre og tar opp uteplass fra barna. Hvor de to undervisningsrommene som skulle vært på innbyggertorget blir nå, er i det blå. FAU ved Tomter skole ønsker at vi nå tenker nytt, og helhetlig. Det er satt av 66 millioner norske kroner til utbygging, vedlikehold og ombygging av Tomter skole (beholdt som 222 millioner norske kroner sammen med Hovin og Knapstad), i tillegg er det satt av 2 millioner norske kroner til inventar på innbyggertorget og leieutgiftene over 20 år tilsvarer 28 millioner norske kroner (1,4 x 20). Totalt er potten som er satt av i handlingsplanen på 96 millioner norske kroner.

La oss heller gjøre noe skikkelig for de pengene!

Riv den gamle brannstasjonen og bygg et nytt bygg på cirka 1.000 kvadratmeter over to etasjer i skråningen opp mot Tomter skole. 1. etasje er forbeholdt innbyggertorget med tilstøtende lokaler. I 2. etasje blir seks undervisningsrom for 1. og 2. klasse (klar for treparallell), samt SFO sal og eventuelt noen lærerkontorer/garderober. Taket kan eventuelt bygges flatt og utgjøre lekeareal i dag, og ha mulighet for en etasje til i fremtiden.

I forkant bygges det en skikkelig kiss and ride løsning á la den Ytre Enebakk skole har, samt parkeringsplasser for innbyggertorget, ansatte og besøkende. Å ha kiss and ride rett foran inngangen til der 1. og 2. klasseelevene skal ha klasserom, samt SFO-salen, gjør det lett å levere og hente de minste barna.

Nye Ytre Enebakk skole har en flate på 8.440 kvadratmeter og sto ferdig for en byggekostnad på 244 millioner norske kroner inklusive moms, det gir en kvadratmeterpris på 28 900,-. (kilde:Ytre Enebakk skole • Byggeindustrien)

For Tomter skole og innbyggertorg vil den summen gi en total byggekostnad på 58 millioner norske kroner. Vaksdal Skule i Vestland fylke har en flate på 1.818 kvadratmeter med pris 78,8 millioner norske kroner(kilde: Vaksdal skule • Byggeindustrien). Denne skolen hadde kompliserte grunnforhold, covid og mange spesialrom som økte kostnaden, men med en kvadratmeterpris på 43 344,- vil et slikt bygg på Tomter koste 86,7 millioner norske kroner.

Et fremtidig trinn 2 vil kunne inneholde en hall, og eventuelt flere undervisningsrom som gjør Tomter skole klar for å være en fullverdig treparallell skole en gang i fremtiden.

Skisse til hvordan 2.etasje inne kan se ut

Nå er tiden for å pause, puste, tenke og så handle på nytt. Med respekt for kommuneøkonomien og for et fremtidig bedre Tomter innbyggertorg og skole.