Gå til sidens hovedinnhold

SV får 20.000 færre fattige barn bare ved å øke barnetrygden som ikke har vært prisjustert på 19 år

Artikkelen er over 3 år gammel

Med økende oppslutning på meningsmålingene øyner nå Østfold SV comeback på Stortinget etter åtte års fravær. Partiets førstekandidat er en 22 år gammel student fra Sarpsborg; Freddy André Øvstegård.

Ved stortingsvalget i 2005 fikk Sosialistisk Venstreparti 7,3 prosent av stemmene i Østfold og May Hansen  fra Fredrikstad fikk fornyet tillit på Stortinget.

Men i 2009 gikk partiet tilbake 2,9 prosent til 4,4 prosent og mistet plassen på Stortinget. Fire år sidere, ved stortingsvalget i 2013 ble partiet halvert og havnet helt nede på 2,3 prosent av stemmene.

Partiet var i sumpa.

Nå seiler partiet på en aldri så liten medgangsbølge med både 5 og 6 prosent på de nasjonale meningsmålingene og partiets unge stortingskandidat fra Østfold; Freddy André Øvstegård (22) fra Sarpsborgs østre bydel øyner muligheten for å kunne ta over sistemandatet i Østfold; utjevningsmandatet  som Line Henriette Hjemdal fra KrF i dag besitter.

Øvstegård er deltidsansatt i NSB og student, han tar statsvitenskap leser for tiden idehistorie.

Selvsagt er han fagorganisert i Jernbaneforbundet og han ble valgt inn som nestleder i Sosialistisk Ungdom på landsmøtet i våres.

Vi stilte ham disse spørsmålene:

I hvilken grad er det behov for flere kommunesammenslåinger i Indre Østfold? Vil du eventuelt jobbe for å få omgjort vedtak om sammenslåing og eventuelt hvilke?

– SV er imot en sentraliseringspolitikk som flytter makt lengre unna folket. Vi vil derfor gi de kommunene som er slått sammen med tvang en mulighet til å søke skilsmisse. Dette gjelder spesielt Spydeberg.

– Askim og Hobøl vil si at de er påtvunget Eidsberg og Trøgstad. Kan de også få skilsmisse?

– I slike tvilstilfeller er vi også åpne for at det kan søkes om skilsmisse, men først etter at det er gjennomført en folkeavstemning.

– Hvordan vil du eventuelt jobbe for å tilrettelegge for å gjenåpne den sivile flyplassen på Rygge? Vil dere fjerne flyseteavgiften?

– Ja, vi vil fjerne flyseteavgiften. Det er ikke noen klimaavgift og den ble innført på en uansvarlig måte gjennom et budsjettforlik. Det er vanskelig å si om en fjerning av avgiften vil bidra til å få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge, et annet viktig bidrag vil være å si nei til en tredje rullebane på Gardermoen. Det vil begrense veksten der og øke muligheten for Rygge.

– Bør det åpnes for jakt på ulv i Indre Østfold?

– Ikke noe mer enn det det er åpning for i dag; å ta ut farlige dyr.

– Bør det tas imot færre eller flere flyktninger til Østfold? Hvor mange?

– Norge bør ta imot flere av FNs kvoteflyktninger. Ifølge organisasjonen Flyktningehjelpen er det i dag 70 millioner mennesker på flukt som trenger hjelp. Vi har ikke satt noe tall, men Norge må ta imot flere enn vi gjør i dag og SV er opptatt av å følge opp anbefalingene fra FNs høykommisær for flyktninger.

– Vil du ha flere store gårdsbruk eller bør det heller gis mer støtte til de små?

– Vi vil øke støtten til de små. SV ønsker flere små og mellomstore gårder. Vi må drive på de ressursene vi har i dag, og er i mot å favoriser de store, men vil ikke aktivt jobbe for å splitte opp gårder som i dag er store. SV vil også øke støtten til grasproduksjon.

– Bør eiendomsskatten fjernes?

– Nei, SV vil ha en nasjonal eiendomsskatt. Vi vil også øke skatten på spekulasjon på børs og boliger.

– Bør kapasiteten på Østre linje økes?  I så fall, hvordan skal dette gjøres?

– Ja, SV vil gjenåpne Rakkestad-Sarpsborg for persontrafikk. Det er ikke lett å reise kollektivt mellom indre og ytre Østfold. Dette vil vi gjøre noe med.

– Bør fraværsregelen i skolen bestå eller fjernes?

– Fjernes! En rigid nasjonal fraværsgrense innebærer en voldsom mistillit til både lærere og elever. Vi vil heller gi lærerne mer tillit gjennom at de selv gjør en faglig vurdering av elevene.

– Hvordan vil du legge til rette for flere arbeidsplasser i Indre Østfold?

– Jeg er selv vokst opp ved Borregård og vet hvor viktig treforedling er i Indre Østfold. SV ønsker flere nye grønne arbeidsplasser og produksjon av 2. generasjons biodiesel (ikke matplanter) kan gi mange slike arbeidsplasser. Vi har god teknologi og med statlige virkemidler og strategiske statlige eierposter i selskaper som Borregård kan vi drive innovasjon og forskning uten å risikere oppkjøp fra utlandet. SV vil også øke overføringene til kommunene med 5,8 milliarder kroner, blant annet for å øke grunnbemanningen i barnehagene, skolene og innen pleie og omsorg.

Etter SVs beregninger vil Indre Østfold-kommunene tilsammen få 69 lærerårsverk og 75 nye sykepleierårsverk med denne styrkingen av kommuneøkonomien.

– Hvilket tiltak mener du er viktigst for å redusere klimautslipp i Østfold?

– Å fullføre dobbeltsporet  på jernbanen mellom Oslo og Halden og satse på høyhastighetstog slik at flere parkerer bilen for å kjøre kollektivt.

– Bør det etableres flere vindmølleparker i Indre Østfold?

– Vi er veldig skeptiske til det vi har sett hittil. Slike landbaserte vindmølleparker gir ikke effektiv kraftproduksjon og medfører store konsekvenser for biomangfoldet. Vi vil heller satse på vindmøller til havs. Vi er gode på offshore-teknologi i Norge.

– Hva vil du gjøre for å bedre tverrforbindelsene i Østfold. Hvilken tverrforbindelse i Indre Østfold bør prioriteres - riksvei 22 Trøgstad - Rakkestad, fylkesvei 120 Hobøl-Moss eller fylkesveiene 114/115 mellom Trøgstad og Sarpsborg?

– Vi vil bruke mindre penger på de store motorveiene, og mer på fylkesveiene og de mindre riksveiene. SV har satt av 2,5 milliarder kroner ekstra til oppgradering og vedlikehold av fylkesveinettet.

– Om du må velge hvor pengene skal brukes?

– Hvis jeg alene skulle ha prioritert ville jeg ha valgt fylkesvei 114/115.

– Er du for eller mot kutt i barnetrygden til familier med høye inntekter? Hva vil du gjøre for å redusere barnefattigdommen i Østfold der vel 14 prosent av ungene kommer fra familier med lav inntekt?

– SV mener alle barn er like mye verdt og barnetrygden bør derfor være like for alle barn, uansett foreldrenes inntekt. Men denne universelle barnetrygden har ikke vært inflasjonsjustert siden 1996 og verdien har dermed reelt sett falt med en tredjedel. Bare gjennom å øke verdien av  barnetrygden til 1996-nivå vil nesten 20.000 barn på landsbasis komme ut av fattigdom. I tillegg vil vi øke barnetryden for dem med flere enn to barn, og vi vil også gi ekstra tillegg til enslige forsørgere.

– Kan du vise til noe land hvor den sosialistiske modellen SV ønsker har vist seg vellykket?

– Norge, selv om utviklingen her har gått i gal retning med økte forskjeller siden 1980-tallet. Vi vil jobbe for å beholde den norske modellen med små forskjeller.

Kommentarer til denne saken