Det var søndag 11. juli 2021 at mannen, som er norsk statsborger og bosatt i Oslo, passerte grensen i en buss. Siden han kom fra Karlstad i Sverige med karanteneplikt til Norge, var han ved innreise pålagt å vise fram negativ covid-test som var tatt i løpet av de siste 24 timene før innreise til Norge. Det hadde han ikke og var heller ikke villig til å ta en ny test på stedet.

Mannen sa han var frisk og symptomfri og hadde derfor ingen grunn til å underlegge seg testing

Mannen ble da ilagt et forelegg som han ikke vedtok. Dermed ble saken sendt til Follo og Nordre Østfold tingrett med begjæring om hovedforhandling 27. juli 2022.

Tingretten avsa dom i saken i august samme år.

Mannen ble dømt for overtredelse av smittevernlovens paragraf 7-12, jf. covid-19-forskriften paragraf 24, til å betale en bot på 12.000 kroner i tillegg til 2.000 kroner i saksomkostninger, subsidiært fengsel i 24 dager.

Mannen anket dommen til lagmannsretten som fant ut at boten måtte settes noe ned. 13. april i år ble mannen i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale 10.000 kroner i bot, men han slapp saksomkostninger. Subsidiært må han i fengsel i ti dager.