Finstads fantasier


Frank Finstad har et leserbrev i denne avis hvor han hevder at kommunestyret i Indre Østfold har vedtatt «at det skal bygges et nytt stort renseanlegg på Revhaug, som samtidig betyr at det må graves og legges store rør fra Mysen til Revaug i Askim». Finstad kritiserer dette vedtaket med utgangspunkt i at det skal ha blitt truffet uten at kommunestyret kjente til utbyggingskostnadene.

Finstad, som synes å være ekspert på det meste i tillegg til å være fornuftens siste skanse i vårt kommunestyre, kan nå opplyse om at kommunestyrets vedtak vil medføre en kostnad på opptil 5 milliarder kr. og en årlig økning av VA-gebyrene til 50 000 kr. per abonnent.

Dersom det var et snev av sannhet i Finstads påstander, er jeg enig i at vedtaket hadde vært kritikkverdig. Imidlertid er vedtaket som Finstad kritiserer kun en realitet i hans egen fantasi.

Nei, kommunestyret har ikke «fattet […] vedtak om å bygge et gigantanlegg», slik Finstad skriver. Ifølge protokollen lyder vedtaket: «Kommunestyret ber kommunedirektøren gå videre med forprosjekt for nytt renseanlegg på Revaug med utgangspunkt i mulighetsstudien».

Vedtaket går altså ikke ut på å bygge noe nytt renseanlegg, men å gå videre med et forprosjekt: Vi har ikke bestilt middag, men bedt om å få se menyen. Forprosjektet vil, på vanlig måte, være grunnlag for senere beslutninger om en eventuell utbygging.

Finstad skriver at vedtaket er «hinsides det fornuftige». Det er det ikke. De fleste vil ha fått med seg at betydelige investeringer uansett er påkrevet i VA-sektoren. Spørsmålet er om vi skal bygge et anlegg som oppfyller den nære fremtidens rensekrav med én gang, eller om vi først skal bygge midlertidige konstruksjoner i hundremillioners klassen for å avhjelpe akutte mangler.

Før dette og andre spørsmål kan besvares, herunder de Finstad stiller om kostnader i sitt innlegg, må forprosjektet gjennomføres.

Vel, i hvert fall for alle andre enn Finstad selv, som til tross for sin kritikk om ubesvarte spørsmål synes å være i stand til å konkludere med at en utredning som vil gi svar på de samme spørsmålene er unødvendig. Dessverre er ikke resten av oss like klarsynte.

Dette leserbrevet er et tilsvar til dette leserbrevet:

Kan påføre innbyggerne vann og kloakkavgift på opp mot 50.000 i året