Helt siden villsvinene begynte å komme vandrende over grensen fra Sverige har de vært uønskede her til lands. Den norske bestanden anslås å være på 400-1.200 dyr, men Vitenskapskomiteen for mat og miljø tror vi står foran en stor vekst og spredning om villsvinene ikke jaktes ned.

Nå har Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om å utarbeide en handlingsplan mot villsvin med hovedmål om å ha færrest mulig dyr i landet.

– Villsvin kan være bærer av flere sykdommer og parasitter som kan smitte andre dyr, og i noen tilfeller mennesker. Den store frykten er at en økende villsvinbestand skal bringe afrikansk svinepest til Norge. Det kan ramme tamsvinproduksjonen sterkt og gi store kostnader for enkeltbønder og samfunnet, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør planter og dyr i Mattilsynet, i en pressemelding om temaet.

Noen av tiltakene som presenteres i den nye handlingsplanen er følgende:

  • Bedret kunnskapsgrunnlaggjennom å etablere et overvåkingsprogram for utviklingen av bestanden og sykdomssituasjonen blant villsvin. Jegere får økonomisk vederlag for å sende inn prøver av dyr som er felt under jakt, og folk som ferdes i naturen får vederlag for å melde fra om døde og syke dyr. Det oppfordres til å rapportere observasjoner til nettstedet www.artsobservasjoner.no som drives av Artsdatabanken.

  • Bestandsreduksjonskal oppnås ved å unngå fôring, og ved å gjøre jakt på villsvin mer effektivt, blant annet ved økt samarbeid mellom grunneiere for å få til jakt over store nok arealer, og kurs og opplæring av jegere. Det er også aktuelt å tillate bruk av feller, noe som allerede er lov i Sverige, samt å åpne for bruk av lys under åtejakt og ettersøk.

  • Å begrense smitte fra villsvin til tamsviner en prioritering i planen. Det vurderes et forbud mot å holde tamsvin utendørs i områder med villsvin, med mindre man bruker dobbelt gjerde for å hindre kontakt mellom dyrene. Villsvin trekker mot rasteplasser, campingplasser og lignende for å finne mat, og det å sikre søppelkasser på slike steder kan være effektivt mot smittespredning.

  • Kommunikasjon og informasjon skal bedres gjennom god dialog mellom myndigheter og berørte parter. Myndighetenes budskap knyttet til villsvin skal være enhetlige, og allerede etablerte kanaler som nettsider og sosiale medier tas i bruk for å nå grunneiere, jegere, svinebønder, publikum og andre med informasjon.Det tas initiativ til samarbeid med Sverige, blant annet om systemer for utveksling av data.