Her er en liste over punkter i statsbudsjettet som bør ha ekstra interesse her i regionen:

Rehabilitering

Helse og omsorgsdepartementet foreslår i statsbudsjettet for 2018 å videreføre bevilgningen på 5 millioner til rehabiliteringsprosjektet ved Helsehuset Indre Østfold. Dette beskrives som et nasjonalt forsøk. Prosjektet går ut på å bedre rehabiliteringen etter ulykker og skader. Dette er tredje år på rad at Helsehuset får 5 millioner til dette.

Vei

Regjeringen foreslår 90 millioner kroner i 2018 til utbyggingen av E18 mellom riksgrensen og Ørje. Av dette er 82 millioner kroner statlige midler, mens 8 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. 

Midlene i 2018 vil bli benyttet til sluttoppgjør, samt utbetalinger etter grunnerverv. I tillegg er det satt av 40 millioner kroner i statlige midler til refusjon til bompengeselskapet.

Prosjektet omfatter bygging av 6,2 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Fra riksgrensen til like øst for Ørje sentrum bygges veien i ny trasé. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2017, mot tidligere forutsatt i juli 2017.

For E18 mellom Knapstad og Retvet opplyses det at det settes av statlige midler til refusjon av forskutterte midler til prosjektet.

For E18 Melleby–Momarken foreslås det midler til å dekke kostnadsøkninger på prosjektet.

Jernbane

For å legge til rette for en sikker og driftsstabil togtrafikk, foreslår regjeringen å bevilge nær 5,2 milliarder kroner til vedlikehold av dagens jernbaneinfrastruktur, inkludert 2,1 milliarder kroner til fornyingstiltak og 925 millioner kroner til videreføring av arbeidet med det nye signal- og sikringssystemet ERTMS. Det er dette systemet som er på Østre linje. Midlene til vedlikehold er ikke geografisk fordelt eller spesifisert på annen måte i budsjettforslaget. Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Østfold med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.

Regjeringen foreslår også å bevilge om lag 3,8 milliarder kroner til videre utbygging og planlegging av nye Intercity-prosjekter på Østlandet. For Østfold innebærer dette dobbeltspor på Intercity-strekningen Sandbukta–Moss–Såstad i Moss og Rygge kommuner. Det er også Intercity prosjekter i Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.

Bredbånd og kommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene. Regjeringen foreslår også å bevilge 183 millioner kroner til tilskudd til telesikkerhet- og beredskap

Utdanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 600.000 kroner til 15 studieplasser i ikt.

Ulv

I 2017 ble det opprettet en tilskuddsordning til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir, og kommunene skal selv beslutte hvilke tiltak som skal finansieres. Bruken av tilskuddet skal være relatert til den særlige belastningen av å ha et ulverevir i kommunen. Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på 20 millioner kroner i 2018.

TT-ordningen

TT-ordningen er tilrettelagt transport for funksjonshemmede. Østfold omfattes av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Post

Regjeringen foreslår 96,7 millioner kroner til lørdagsomdeling av aviser i distriktsområder uten avisbudnett. Regjeringen foreslår også 165 millioner kroner til statlig kjøp som skal sikre postomdeling til de mest kostnadskrevende husstandene i distriktsområder, grunnleggende banktjenester i landpostnettet og gratis framsending av blindeskriftsendinger.

Forsvar

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Luftforsvaret med om lag 347 millioner kroner sammenlignet med 2017. Budsjettet styrkes for å legge til rette for økt tilgjengelighet og utholdenhet gjennom blant annet økt vedlikehold, reservedeler og anskaffelse av beredskapsbeholdninger. Regjeringen foreslår i tillegg en videreføring av ressurser for å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.

Næring/innovasjon

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 i overkant av 4,3 milliarder kroner mer til næringsrettet forskning og innovasjon enn i 2013. Bedrifter i Østfold kan søke om disse pengene. Regjeringen foreslår å bevilge totalt om lag 50 millioner kroner for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Av disse vil det bli delt ut 1,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Østfold fylke.

Inntekter til kommunene

Fra 2017 til 2018 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,6 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2017. Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,5 prosent.

I Østfold har 5 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Spydeberg kommune med 3,8 prosent, mens Aremark kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2017.

Slik blir de frie inntektene til Indre Østfold (med vekst fra anslag på regnskap 2017–2018):

Marker:                 206.891.000. Vekst: 1,7 prosent.

Trøgstad:              304.043.000. Vekst: 1,6 prosent.

Spydeberg:           203.709.000. Vekst: 3,8 prosent.

Askim:                   839.144.000. Vekst: 2,5 prosent.

Eidsberg:               623.578.000. Vekst: 1,7 prosent.

Skiptvet:                212.498.000. Vekst: 2,5 prosent.

Hobøl:                    197.847.000. Vekst: 2,2 prosent.

Askim-modell

I forrige uke ble det også kjent at regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på den såkalte Askim-modellen. Denne bygger på resultater fra Askim og skal bidra til å få folk med psykiske problemer ut i arbeid.