Dette betyr statsbudsjettet for Indre Østfold

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Her er en liste over punkter i statsbudsjettet som bør ha ekstra interesse her i regionen:

Millioner til Helsehuset

Regjeringen vil videreføre rehabiliteringsprosjektet på Helsehuset. Regjeringen foreslår å gi 5 millioner kroner til prosjektet. Målet er å utvikle helhetlige pasientforløp og styrke samarbeidet mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Et viktig mål er også å effektivisere arbeidet med rehabilitering.

E18

Regjeringen foreslår 132 millioner kroner til videreføring av prosjektet E18 Riksgrensen – Ørje, Marker kommune. Strekningen bygges som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt over en lengde på 6,4 km, og ventes åpnet for trafikk i juli 2017. Av foreslåtte midler i 2017 er 130 millioner kroner statlige midler, mens 2 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

Regjeringen foreslår 207 millioner kroner til restarbeider og sluttoppgjør E18 Knapstad – Retvet, Hobøl og Ski kommuner. Strekningen bygges som firefelts vei i ny trasé og forventes åpnet i november 2016.

Jernbane

Planlegging av InterCity-prosjekter – Østfoldbanen
Det er satt av 1 349 millioner kroner til planleggingen av InterCity-utbyggingen på Østlandet, inkludert følgende strekninger på Østfoldbanen:

  • Sandbukta-Moss-Såstad: regulerings- og detaljplanlegging av nytt dobbeltspor og ny Moss stasjon. Mulig byggestart i 2018 med sikte på åpning i 2024.

Fornying - Østfoldbanen:
Det settes av om lag 130 millioner kroner til større fornyingsarbeider på Østfoldbanen. I 2017 utføres hovedsakelig forberedelser til og gjennomføring av ballastrensing.

Utvidet TT-ordning

Regjeringen foreslår å bevilge 45,2 millioner kr i 2017 til utvidet TT-ordning for rullestolbrukere og blinde/svaksynte. Ordningen gir rullestolbrukere og blinde/svaksynte i TT-ordningen et transporttilbud på om lag 200 turer per år. Midlene skal fordeles på fylkene Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Regjeringen foreslår å bevilge 93,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjekt.

Rygge

Regjeringen foreslår å styrke Luftforsvaret med om lag 147 millioner kroner. De vil i tillegg bevilge 40 millioner kroner til å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.

Utvkling

Østfold fylkeskommune er foreslått tildelt om lag 23 millioner kroner til regional utvikling under programkategori 13.50 Distrikts- og regionalpolitikk. Inkludert er en skjønnstildeling til fylker med regioner og lokalsamfunn med store omstillingsutfordringer (7 millioner kroner), og en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmet der Østfold deltar.

Inntekter til kommunene

Fra 2016 til 2017 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,7 prosent (fra anslag på regnskap for 2016). Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,0 prosent.

I Østfold har 8 av 18 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis.

Slik blir de frie inntektene til Indre Østfold (med vekst fra anslag på regnskap 2016 - 2017):

Askim:              806.324.000. Vekst: 3,6 %

Trøgstad:         293.087.000. Vekst: 2,9 %

Eidsberg:          605.114.000. Vekst: 2,5%

Spydeberg:      189.148.000. Vekst: 2,2 %

Skiptvet:           205.450.000. Vekst: 1,8 %

Hobøl:               182.512.000. Vekst: 1,7%     

Marker:              202.967.000. Vekst: 1,6 %

Østfold totalt:                       14.743.042.000. Vekst: 3,0%

Østfold fylkeskommune:       3.009.305.000.    Vekst: 0,5%

Hjelper skolesvake

I går ble det kjent at regjeringen bevilger 350 millioner kroner ekstra for å hjelpe skolesvake elever. Her kan du se hvordan det slår ut for kommunene i Indre Østfold.

Samtidig ble det også kjent at 27 statlige arbeidsplasser i Askim er reddet.

Artikkeltags