Fra 2010 og fram til i dag har det vært en lov som tilsier at dyr er nødt til å bli avlivet dersom eier blir fratatt dyret etter mishandling eller vanskjøtsel, og eieren ikke samtykker til omplassering eller salg. Veterinærer, dyrevernsorganisasjoner og Mattilsynet har jobbet for en endring av denne paragrafen. Saken skal nå fremmes på Stortinget i løpet av våren, skriver Østlandets Blad.

- Så lenge dyret er friskt, så er det absolutt en fordel at det blir en lovendring. Når eiere ikke er tillatt å ha dyret selv, så velger noen å avlive i stedet for at det skal være hos noen andre, forteller veterinær i Øvre Hebekk Veterinærkontor, Anneli Watvedt Harlem.

Hun mener at når Mattilsynet tar dyret på grunn av brudd på Dyrevelferdsloven, så burde ikke eier bestemme hva som skjer med dyret videre.

- Dette er ofte dyr som kan leve i mange år til, men dersom Mattilsynet har fattet et vedtak, så er veterinæren pålagt å avlive. Det er ikke noe veterinæren bestemmer eller vil.

 

Omplassering er bedre enn avlivning

I flere år har Foreningen for omplassering av dyr (FOD), vært blant pådriverne for å bevisstgjøre politisk om ulempene ved Dyrevelferdsloven § 32.

- Forestående endring av Dyrevelferdsloven er en veldig viktig sak for oss i FOD. Manglende hjemmel for omplassering uten eiers samtykke står i veien for våre frivillige bidrag. Hvis eier bryter dyrevelferdsloven ved å vanskjøtte eller mishandle egne dyr, og de ikke kan omplasseres så taper dyrene. Konsekvensen hittil har vært at de blir avlivet. FOD jobber for at dyr med behov for omplassering skal omplasseres og ikke avlives, forteller styreleder i FOD, Siri Lervik.

Strider mot dyrevern

Når Mattilsynet avdekker uforsvarlig dyrehold, kan de ta dyrene i midlertidig forvaring før de beslutter hva som skal skje videre. Slik det er i dag, må dyrene avlives hvis eieren ikke kan få dem tilbake og ikke går med på at dyrene blir solgt eller omplassert. På landsbasis var det 99 saker i 2016 der kjæledyr ble tatt i midlertidig forvaring. I 19 av disse sakene ble dyrene avlivet.

- Som regel er ikke dyreeier enig i Mattilsynets beslutning om å ta dyret vekk fra dem, og motsetter seg derfor ofte omplassering av dyret. Det kan være knyttet til rus eller andre personlige problemer. Inspektører i Mattilsynet bruker derfor mye tid på å overtale eieren. Vi syntes det er urimelig at en eier som er fratatt et dyr, selv må godta at det skal bli omplassering. Det stemmer dårlig med dyrevelferdslovens bestemmelse om dyrs egenverdi at friske dyr skal avlives, forteller Torunn Knævelsrud, leder i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Før 2010 var regelen at Mattilsynet kunne avgjøre om dyret skulle til omplassering eller avlivning, og de ønsker å få tilbake den muligheten.

- Begrunnelsen til at det ble en lovendring, var at departementet mente det brøt med dyreeiers eiendomsrett at denne ikke skulle bestemme selv. Etter en grundig vurdering har nå Justisdepartementets lovavdeling kommet til motsatt konklusjon. Jeg er derfor rimelig sikker på at lovendringen kommer til å gå gjennom på Stortinget nå til våren, sier Knævelsrud.