Askim må på slankekur

Beholder tittelen: Både kommunalsjef Sigmund Vister og hans kollega kommunalsjef Synnøve Rambek fortsetter som kommunalsjefer. I nabokommunen Spydeberg ble en av kommunalsjefene omplassert.

Beholder tittelen: Både kommunalsjef Sigmund Vister og hans kollega kommunalsjef Synnøve Rambek fortsetter som kommunalsjefer. I nabokommunen Spydeberg ble en av kommunalsjefene omplassert.

Artikkelen er over 9 år gammel

28 virksomheter i Askim kan bli til ni. Det skal gi stordriftsfordeler.

DEL

Rådmann Toril Lahnstein sier prosessen med å redusere antall virksomheter langt fra er avsluttet. Men tillitsvalgte, virksomhetsledere og ansatte har fått et forslag til ny organisering.

Det betyr at 28 virksomheter kan bli til ni. I tillegg kommer rådmannens team med to kommunalsjefer samt to stab- og støttefunksjoner.

Slås sammen

Løkentunet med omsorgsboliger kan bli en virksomhet som også omfatter institusjonstjenesten og omsorgsboligene for psykisk utviklingshemmede.

Åpen omsorg vil favne hjemmebaserte tjenester og dagtilbudene til eldre og psykisk utviklingshemmede. Alle skolene blir én virksomhet, og det samme gjelder barnehagene. Rådgivere for skoler og barnehager blir flyttet ut til disse.

Stab- og støtteenheten Service og samfunnsutvikling får byggesak og regulering samt servicetorget under sin paraply, mens politisk sekretariat havner under personal og økonomi som er den andre støtteenheten. Der vil også post, arkiv, personal og HMS ligge. Det anses som en fordel å samle lønn og personal sammen med andre administrative funksjoner. Bibliotek og kontakten med det frivillige området i kommunen blir lagt under virksomheten kultur. Familiens hus får, i tillegg til mange av dagens oppgaver, ansvaret for psykiatri, rus, psykiatrisk dagsenter og boliger knyttet til denne gruppen.

Vedtas til sommeren

Etter virksomhetsledernes samling etter påske og påfølgende orientering til bystyret, skal forslaget ut på høring. Så skal det behandles i administrasjonsutvalget før rådmannen, som er delegert jobben med omorganisering, kan iverksette den nye modellen.

– I Spydeberg har flere politikere klaget over manglende innsparing etter omorganiseringen. Blir det bedre i Askim?

– Avtaleverket er klart. Ansatte som ufrivillig blir omplassert, har i henhold til Hovedtariffavtalen rett til å beholde opprinnelig lønn, forklarer kommunalsjef Sigmund Vister.

Rådmann Toril Lahnstein sier derfor at de økonomiske gevinstene først vil merkes på lengre sikt. Men omorganiseringen vil, ifølge henne, gi brukerne et bedre, samordnet tilbud.

– Det er ikke mer enn seks år siden kommunen ble omorganisert til mange virksomheter. Nå går dere tilbake igjen til langt færre. Var det mislykket?

– For det første beholder de fleste av dagens ledere sine fullmakter til både økonomistyring og ansettelser. Men en kommune endrer seg i likhet med resten av samfunnet og må derfor omstille seg i takt med dette. Vi har blant annet opplevd en del utfordringer når det gjelder koordinering og at noen funksjonsdelinger ikke har fungert hensiktsmessig, sier Vister.

Færre og mer robuste virksomheter skal gi større økonomisk handlingsrom og mer effektiv oppgaveløsing, står det i premissene for omorganiseringen.

Dagens to styringsnivåer, hvor lederne rapporterer direkte til rådmannens team, videreføres.

Kommunalsjef Sigmund Vister understreker at det kan bli korrigeringer innen den nye strukturen blir vedtatt til sommeren.

Artikkeltags