Det var i februar ved Ahus Akuttpsykiatriske avdeling at kvinnen, som er bosatt i Indre Østfold, satte seg bak rattet på en Range Rover. Hun skal ha prøvd å komme seg unna to sykepleiere ved å bruke bilen som redskap for å få dem til å flytte seg bort, mens de forsøkte å få kontroll på henne.

Hun skal også ha forsøkt å rygge på et tidspunkt, med flere mennesker rundt bilen som forsøkte å stoppe den.

Kvinnen har i ettertid forklart at hun kjørte i maksimalt to kilometer i timen, og at hun skal ha hatt full kontroll over situasjonen.

Follo og Nordre Østfold tingrett påpeker i kjennelsen at det uansett var stort skadepotensial når en bruker en bil som redskap for å få personer i nærheten til å flytte seg, uansett hvor sakte hun skal ha kjørt.

Etter hendelsen samtykket ikke kvinnen til inndragelse av førerretten, og det ble derfor opp til tingretten å avgjøre.

I kjennelsen står det:

«Etter rettens oppfatning er bevisene mot siktede forholdsvis sterke, og mener at slik adferd som siktede med skjellig grunn kan mistenkes for, innebærer en ikke ubetydelig farerisiko. Retten har tatt i betraktning de vanskelighetene siktede får ved ikke å ha førerkort, men kan ikke se at siktede har behov for førerkortet utover det som er vanlig. Retten mener at hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling må veie tyngst.»

Straffesaken mot henne er ferdig etterforsket og venter bare på å bli berammet i tingretten. Påtalemyndigheten opplyste også at ved domfellelse vil kvinnen miste førerretten i minst ett år.

Dermed konkluderte tingretten med å inndra førerkortet hennes til saken mot henne er avgjort, men ikke lenger enn til 9. juli i år.