Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha løpende barnehageopptak i storkommunen

Artikkelen er over 3 år gammel

Ingenting er vedtatt eller avklart, understreker Bjørn Sjøvold. Han er prosjektleder for den nye kommunen. Men på nettsiden til den nye kommunen, under fanen barn og utdanning, kan en lese at «I den nye kommunen skal dagens barnehage- og skoletilbud opprettholdes og videreutvikles. Kommunen skal ha en egen oppvekst- og skoleplan med klare kvalitetsmål. Kommunen skal ha løpende barnehageopptak».

I dag er det barnehageopptak én eller to ganger i året i IØ-kommunene.

– Til grunn for det som står på nettsiden ligger prosjektplan for bygging av ny kommune 2017-2020, som er styringsdokumentet for veien videre. Det er altfor tidlig å si konkret hvordan det vil bli, men det kan gi en pekepinn på hvor vi vil. Fremover vil det holdes en rekke møter i fellesnemnda hvor saker som dette skal opp. Her kommer også skatt, lønn, regnskap og annet på løpende bånd, forklarer Sjøvold.

Noen arbeidsgrupper for den nye kommunen er opprettet, andre er på trappene.

– Vi er opptatt av at alle skal bli hørt og nærdemokrati. Alt dette skal vi rigge for nå. Derfor har vi opprettet arbeidsgrupper som omfatter blant annet frivillige, barn og utdanning. Som et ledd i dette holder vi også Mulighetenes Marked i Askim kulturhus, hvor hovedsakelig frivillige, lag og foreninger er først ut til å komme med innspill, opplyser Sjøvold.

Arbeidsgruppene er foreløpig følgende:

Barn og utdanning. Det vektlegges blant annet tidlig innsats mot barn og unge for å sikre at flest mulig gjennomfører utdanningsløpet. Som et tiltak vil storkommunen etablere ressursteam med spesialkompetanse innrettet mot barn i skole- og barnehagealder.

Kultur og aktivitet. Her står blant annet at kulturskolen blir en felles virksomhet med desentraliserte tilbud som i dag. Frivilligsentraler skal opprettholdes og utvikles med aktivitet i samme områder som i de tidligere kommunene. Det skal tilrettelegges for det frivillige arbeidet. Det skal være et godt basistilbud innen kultur- og idrettsaktiviteter på tettstedene. Utvikling av kulturliv og frivillighet skal baseres på lokalkunnskap og lokal ressursinnsats.

Sosial og helse. Helsestasjons- og sykehjemstjenester skal tilbys lokalt. Det skal være ett felles Nav kontor, og at Helsehuset skal styrkes som kompetansesenter.

Næring og eiendom. Kommunen skal tilby veiledning og medfinansiering til innbyggere som vil legge om til energivennlige løsninger. Kommunen skal tilby kvalitativt gode og effektive vann- og avløpstjenester. Kommunen vil ha en betydelig landbruksnæring, og skal stimulere til vekst og gode vilkår for variert og bærekraftig produksjon og forvaltning.

Politikk. Den nye storkommunen skal ha formannskapsmodell, med hovedutvalg eller komiteer. Den nye kommunen skal ha ordninger for å understøtte det lokale engasjement og stedsutvikling.

Administrasjon. I ledermodellen er det planlagt et rådmannsteam bestående av rådmann og to kommunalsjefer med helhetlig ansvar for kommunen. I den nye kommunen vil barnehager, skoler og helsetjenester opprettholdes på de steder hvor dette er lokalisert i dag. De stedsuavhengige tjenestene skal samlokaliseres for at gevinster skal kunne tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne, stordriftsfordeler og styrket kompetanse.

Kommentarer til denne saken