I et brev datert 12. juli tilbyr kommunalsjef Vidar Østenby grunneier Liv Torhild Søby 27.500 kroner i årlig leie.

"Vi har tidligere hatt dialog om de aktuelle plassene, men på et tidspunkt hvor næringsvirksomheten på eiendommen var begrenset. Det er eiers ansvar å stille tilstrekkelig antall parkeringsplasser for sin virksomhet til rådighet. Du leier i dag ut eiendommen i Storgata både til bolig- og forretningsdrift, herunder Marker kommunes frivilligsentral", skriver Østenby.

"Marker kommune betaler ikke andre grunneiere for parkeringsareal i sentrum, med ett unntak som er deler av parkeringsplassen ved rådhuset som eies av Klaus Korsmo. Din parkeringsplass ligger sentralt i sentrum og benyttes av mange flere enn dine leietakere. Vil vil derfor tilby deg samme kompensasjon som Klaus Korsmo – i tillegg til at vi også overtar vedlikeholdsansvaret. Årlig leie er for tiden rundt 27.500 kroner", skriver kommunalsjefen.

Krevde mer

I et brev datert 26. juli skriver grunneier Liv Torhild Søby at parkeringsplassen i flere år har vært benyttet av allmennheten uten at hun har fått betalt for det.

«Etter nøye overveielse har jeg kommet til at jeg kan leie bort parkeringsplassen. Jeg forutsetter da at jeg får en leiekontrakt med Marker kommune fra og med 1. januar 2022 og i fem år framover. Leien er 35.000 kroner per år og skal reguleres etter endringen i konsumprisindeksen per 1. januar hvert år. Vedlikehold, som feiing, snømåking, vedlikehold av beplantning og eventuelt nyplanting tilligger leieren uten omkostning for utleier», skriver hun.

Kom til enighet

Så har saken ligget i ro helt til Søby og kommunalsjefen nylig hadde et møte.

– Det endte med at Søby får rundt 27.500 kroner i årlig leie samt at kommunen overtar ansvaret for vedlikeholdet, opplyser Østenby.

Han opplyser at Marker kommune i 15 år – fra 1989 – leide det samme arealet av Reidar Søby. Denne avtalen ble ikke fornyet etter det. Men nå er altså en ny avtale undertegnet.

Liv Torhild Søby ønsker ikke å kommentere saken.

Nå skal det bli lettere å parkere i sentrum – planlegger rundt 70 nye plasser