Det er 10.700 medlemmer i idrettslag tilknyttet Indre Østfold idrettsråd. Dette utgjør nesten 25 prosent av innbyggerne i kommunen vår. Uten frivillig innsats i idrettslagene ville mange av disse innbyggerne være uten organiserte idrettstilbud. I deler av landet sliter frivilligheten.

Dette ser vi for eksempel i de østre delene av Oslo der mange klubber mangler ledere, trenere eller annet støttepersonale. Uten disse personene blir tilbudet av organisert idrett mindre. Det rammer spesielt barn og ungdom.

Det er krevende å administrere et idrettslag, også i Indre Østfold. En av de viktigste oppgavene til idrettsrådet er å bidra til at disse administrative oppgavene blir mindre krevende, blant annet gjennom å være et bindeledd mellom klubbene og kommunen. Idrettsrådene gjør derfor en viktig jobb i å hjelpe kommunen med å prioritere nye anlegg, fordele treningstider, delta i møter med lag og foreninger og avlaste kommuneadministrasjonen på ulike måter.

I det vedtatte kommunebudsjettet for 2023 fikk politikerne fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjennom et budsjett hvor de ikke ville sette av mer midler til å styrkeidrettsrådet, og på den måten avlaste klubbene og kommuneadministrasjonen. De øvrigepartiene ønsket å sette av nevnte midler til idrettsrådet, men var dessverre i mindretall.

Når vi sammenligner arbeidsvilkårene for idrettsrådet i Indre Østfold med idrettsrådene inoen andre store kommuner i Østfold ser vi at idrettsrådet i kommunen vår har trangere kår:

Selv om vi prøver å drive så effektivt som mulig, skjønner de fleste at å fortsette i dag med 17.830 utøvere per ansatt i idrettsrådet blir vanskelig. Kommunen vår er fortsatt under etablering og det er mye som skal på plass, også for idretten sin del. Vi er stygt redd for at dette kan føre til økt belastning for de frivillige i klubbene. Det kan øke frafallet av frivillige og dermed føre til at klubbene blir mindre i stand til å gi et godt tilbud. I neste omgang kan det gi færre barn og ungdommer i idretten. Det er noe ingen ønsker.

Indre Østfold kommune flagger frivilligheten som viktig. For å hjelpe frivilligheten søktederfor idrettsrådet om en økning fra 0,6 til en full administrativ stilling i idrettsrådet. Fortsatt ville Indre Østfold ha flere utøvere (10.700) per ansatt i idrettsrådet enn de andre omtalte bykommunene i Østfold.

2022 er frivillighetens år. Kommunen har fortsatt mulighet til å vise at handling følger ord og innvilge søknaden vår om å øke den administrative kapasiteten til idrettsrådet. Det vil styrke det viktige frivillige arbeidet som gjøres i idrettslagene, noe som er spesielt viktig for barn og unge.