Respektløse, kaller Håvard Jensens oss (MDG of SV) i sitt motinnlegg til vårt leserbrev om arealplanprosessen i kommunen. Jeg for min del synes ikke det bugner av respekt fra Frps representant når han skriver at innspillet vårt er preget av «mangel på kunnskap eller at beslutningen er tatt en sein kveld i «full fart».

Jeg kan på ingen måte sammenligne min lokalkunnskap med Jensen når det kommer til Knapstad. Og ja, jeg har mer respekt for klimautfordringer og naturkrise enn jeg har for enkeltmenneskers ønske om personlig vinning, det innrømmer jeg gjerne. Men at innspillene til MDG og SV er venstrehåndsarbeid vil jeg ikke ha på meg.

Jeg sa ja til å stille høyt på MDGs liste nettopp fordi jeg vet hvilken rolle arealforvaltning har i klima- og naturkampen, og har brukt mange arbeidsdager på forarbeidet så langt. Forslagene våre er godt gjennomarbeidet forut for innstillingen fra PBU, alle 181 vurderinger er lest av flere personer og diskutert mellom gruppene, og Svein Syversen har reist rundt og tittet på de arealene vi ikke kjente før Kommunestyrets behandling.

Konsekvensutredning av innspillene er ressurskrevende og vi mener derfor at prinsipper om å holde natur og dyrka mark ute der det ikke er overskyggende, samfunnsnyttige gevinster bør være noe vi kan enes om i vår tid.

Vi må også tenke nytt. Der man før kunne forsvare utbygging av næring for å utvikle nye arbeidsplasser bør man nå i større grad se på hvordan vi kan utnytte allerede regulerte/utbygde areal.

Når vi erstatter dyrka mark, skog, myr og strandsoner med betong, asfalt og panel slipper vi ut karbon og ødelegger leveområder for ville dyr og planter.

Eksempelet Jensen nevner er innspillet om ny regulering rundt Holtskogen. Dette innebærer at to LNF-arealer på til sammen 337 dekar skog og to dekar dyrka mark skal utredes for næringsformål. Det står ingenting i saksdokumentene om vei eller trafikk utover at det ligger nært kollektivknutepunkt. Hvis man i 2022 trenger 339 dekar for å sikre trygg skolevei og forsvarlig trafikkflyt gjennom et tettsted, da tror jeg det er begått en feil i tidligere planarbeid.

Nå har vi muligheten til å frigjøre oss fra følgefeil og tenke areal på nytt. MDG håper at det som allerede er formulert i kommuneplanen om dyrka mark og naturmangfold, skal få være en rettesnor for prosessen videre.

Dette leserbrevet er et svar på dette leserbrevet:

Respektløst overfor dem som seriøst har spilt inn et forslag i beste mening og god tro