Skogbruket er en betydelig næring som har en sentral plass i det grønne skiftet. Gode diskusjoner omkring skogbrukets rolle og måten vi driver skogene på, er derfor viktige prosesser. Monica Marcella og Svein Syvertsen presenterte i sitt innlegg i avisen 28. nov. sine syn på skogbruk. Bakgrunnen er at Indre Østfold kommune skal avgihøringsuttalelse om endring av skogbrukets bærekraftforskrift. Som representant for næringen ønsker vi å kommentere noen av forholdene som tas opp i debattinnlegget.

For det første er det nokså små endringer som er foreslått i høringssaken. Hovedmålsettingen med endringen er å få til bedre ordninger slik at man sikrer at skogeier etablerer ny skog når man hogger gammel skog. Tømmer er en fornybar ressurs, men dersom man skal bringe råstoff inn i grønn industri, må skogeierne gjøre jobben sin med å få i gang nye omløp. Glommen Mjøsen Skog støtter derfor hovedhensikten bak den foreslåtte presiseringen.

Kommunestyrerepresentantene mener at endringsforslaget åpner for innføring av fremmede arter. Her kan vi berolige representantene med at bruk av utenlandske treslag er strengt regulert i den gjeldende forskriften, og endringsforslaget tar ikke sikte på å endre dette. I tillegg kan vi nevne at utenlandske treslag ikke benyttes på Østlandet i det hele tatt. Så i Indre Østfold kan man nok glede seg over å vandre i skoger med stedegne treslag i all fremtid.

Vi er heldige i Norge der vårt skogbruk er basert på våre stedegne, naturlige treslag. Gran og furu er våre naturlige hovedtreslag,og man kan derfor drive et produksjonsskogbruk som ligger mye nærmere den naturlige skogen enn man kan i mange andre deler av verden. Representantene bruker uttrykket plantasjeskog. Vi driver ikkemedplantasjeskog i Norge.

Representantene viser også til at skogeiere før plantet med tanke på fremtidige generasjoner der trevirke skulle ha kvalitet, skogen skulle være sunn og man skulle tenke på fremtidige generasjoner. Glommen Mjøsen Skog er stolte av at dette er skogeiernes mål også i dag, og at dette har blitt enda viktigere nå som man også skal bringe samfunnet inn i det grønne skiftet. Men i tillegg til de målsettingene man hadde «i gamle dager», arbeider man nå mye bredere og mer målrettet med bl.a. naturmangfold og tilrettelegging for allmenhetens bruk.

Vi er glade for at representantene deler vår entusiasme for skogens betydning. Som de selv skriver: Skogen er løsningen på mange av de store miljøutfordringene vi ser.

Ulempene med dagens frivilligvern er at mange mindre arealer og skog med relativt lav verneverdi blir vernet i stedet

Vi vil at plantasjeskog skal unngås langs turstier og ved tettbebyggelse