Det har i den senere tid vært enkelte innlegg i lokalavisen om betalingsrutinene og åpningstidene på gjenbruksstasjonen til Indre Østfold Renovasjon (IØR). Vi vil gjerne komme med noen supplerende opplysninger.

Betalingsrutiner

Mange synes å mene at gratis innlevering av avfall vil føre til at det meste av avfallet i naturen vil forsvinne. Undertegnede tror dessverre ikke at det er så enkelt da bl.a. hvitevarer og andre fraksjoner er gratis å levere hos IØR – samtidig som vi fortsatt finner dem i skogen. Dette har med befolkningens holdninger å gjøre, men IØR er selvfølgelig klar over at betalingsrutinene må oppfattes som fornuftige og rettferdige.

LES MER: «Indre Østfold Renovasjon er på ville veier»

Dette er spørsmål som administrasjonen og styret i IØR er veldig opptatt av, og diskuterer kontinuerlig. Som ansvarlige ledere må vi også passe på selskapets økonomi. Vi har bestandig hatt som mål at kommunene i Indre Østfold skal ha et renovasjonsgebyr som ligger under landsgjennomsnittet – og det har vi klart.

Vi deltar også annet hvert år i en kundeundersøkelse (benchmarking) som omfatter de fleste renovasjonsselskapene i Norge. På disse undersøkelsene har IØR scoret meget høyt på kundetilfredshet – stort sett blant de to-tre beste av ca. 25 selskaper. Det er selvfølgelig ikke dermed sagt at vi gjør alt riktig hele tiden, men det er en god indikasjon på at mye gjøres rett, selv om vi i likhet med de fleste har et forbedringspotensial.

Renovasjonsgebyret som IØR belaster eierkommunene, er basert på et selvkostregnskap for innsamling av husholdningsavfall – herunder innlevering av husholdningsavfall på gjenbruksstasjonene. Dersom alt husholdningsavfall inn på gjenbruksstasjonene skulle være gratis å levere, ville gebyret øke med ca. 150-200 kr + mva. Det kan sikkert oppfattes som rimelig av mange, og urettferdig av andre, da det er noen abonnenter som ikke benytter seg av gjenvinningsstasjonene i dag.

Disse ville da måtte betale for at andre skal kunne levere gratis. I tillegg er det også innlevering av næringsavfall (avfall fra bedrifter) på gjenbruksstasjonen, og dette skal ikke være gratis. Hvis husholdningsavfallet blir gratis, vil problemet med næringsavfall som forsøkes levert som husholdningsavfall bli større. Dette er en vanskelig sak for våre ansatte, og kan føre til uheldige diskusjoner. Det mest nærliggende er kanskje at alle husholdninger mottar en privat tilgang til gjenvinningsstasjonene, og som også gir adgang til å levere et visst antall kilo gratis, men det vil ha en betydelig økonomisk påvirkning og må diskuteres nærmere før det besluttes.

LES MER: Oppgitt turgåer: Legg om betalingssystemet - så kan vi unngå dette (SMAA+)

Nye innsamlingsrutiner

Vi har også lyst til å trekke fram et annet tema som har vært diskutert i den senere tid, nemlig endring i innsamlingsrutinene for matavfall og papir. Dette skjer fra 01.01.19 i sammenheng med at innsamlingen har vært ute på anbud. Etter en grundig forhåndsvurdering skal innsamling av matavfall skje annen hver uke og papir en gang i måneden, etter mønster fra mange renovasjonsselskaper i Norge.

Samtidig gis det tilbud til de som trenger større beholdere om at de kan få dette uten ekstra kostnad. Vi var klar over at dette kunne vekke engasjement og motstand – ikke minst i disse tider med utstrakt bruk av sosiale medier – men valgte likevel å gå for denne løsningen, da vi har tro på at det er en bedre løsning totalt sett enn dagens løsning. 

Hvis vi skulle fortsette å hente matavfall en gang pr. uke, ville det føre til en økning av gebyret på ca. 200-250 kr. Det ville også gitt en større miljøbelastning med hyppigere innsamling og mindre mengde av gangen.  Endringen gir en miljøgevinst bl.a. i form av mindre kjøring med tunge lastebiler.

Åpningstider

Et annet tema som vi har diskutert i mange år, er åpningstidene på Stegen. For noen år siden innførte vi langdag to dager i uka og lørdagsåpent i vårmånedene april og mai. Utvidet lørdagsåpning kan være aktuelt, men dette har en økonomisk side som må vurderes.

Det administrasjonen og styret i IØR er opptatt av, er å finne ordninger som er mest mulig rettferdig overfor husholdningene (alt fra enkeltpersoner i små blokkleiligheter til store barnefamilier i villa), ordninger som hindrer avfall i naturen, tar miljøhensyn og samtidig er kostnadseffektiv og tilfredsstiller stadig strengere EU krav som vi er pålagt å følge.

Som det forhåpentligvis framgår av dette innlegget, er det etter hvert mange forhold som skal hensynstas og veies opp mot hverandre. Noen av disse forholdene skal vi bl.a. diskutere i et møte med våre eiere i nær framtid.