Kulturminneplaner er viktige verktøy for å ivareta og bevare kulturarven vår. Indre Østfold kommune har nå levd i nesten 3,5 år og har fremdeles ikke utarbeidet dette. Kommunen bør ha en kulturminneplan fordi det gir en oversikt over verdifulle kulturminner i kommunen, og gir en plan for hvordan disse skal ivaretas og bevares for fremtiden. En kulturminneplan kan også bidra til å styrke lokal identitet og tilhørighet ved å synliggjøre og formidle historien og kulturarven i kommunen.

En kulturminneplan kan også ha stor betydning for turisme og næringsutvikling. Indre Østfold har en rik og verdifull kulturarv som kan tiltrekke seg turister og bidra til å skape et attraktivt reisemål. I tillegg kan kulturminneplanen være et viktig verktøy for næringsutvikling ved å legge til rette for bevaring og utvikling av kulturminner og kulturmiljøer som kan brukes til næringsformål, for eksempel gjennom kulturturisme og kulturarrangementer.

Dette er noe Høyre mener må på plass i Indre Østfold kommune som del av en strategisk næringsplan.

En kulturminneplan kan også være et viktig verktøy for samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Planen kan gi retningslinjer for hvordan kulturminner og kulturmiljøer skal tas hensyn til i planleggingen av nye bygg og anlegg, og ved utvikling av områder og infrastruktur. Dette kan bidra til å ivareta verdifull kulturarv i forbindelse med utvikling av samfunnet.

Avslutningsvis kan en kulturminneplan bidra til å øke kunnskapen om og interessen for kulturarven vår. Planen kan også fungere som et verktøy for formidling og opplysning om kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.