Svar til Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Indre Østfold

Utfordring til Høyre og Senterpartiet (og de andre)

En god barndom varer hele livet. Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre det beste utgangspunktet for å lykkes. Barnehagen skal ta vare på barns behov for omsorg og leik og er første skritt på veien til livslang læring. Indre Østfold kommune satser på tidlig innsats, de 1000 første dagene og utjevning av sosiale forskjeller. I dette arbeidet har barnehagene og de ansatte en viktig rolle. Men i en stadig mer presset kommuneøkonomi, øker også jaget for en mer effektiv drift av barnehagene våre.

De siste ukene har åpningstider i barnehagene våre blitt et tema gjennom en sak bestilt av kommunestyret ved behandlingen av barnehagebehovsplanen for Indre Østfold kommune 01.12.21. En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer, og 1. november skal saken med forslag til eventuell endring i åpningstidene opp som sak i kommunestyret. Administrasjonen foreslår å redusere åpningstidene til 10 timer. På denne måten vil bemanningstettheten øke noe.

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Indre Østfold utfordrer politikerne i Smaalenenes Avis 4. oktober. De håper partiene i kommunen vil sette saken på agendaen og komme med sin ytring, med alternativer som fungerer for barna, foreldre og de ansatte. For SV er barnehagene våre en hovedsak. De to første ukene i oktober stilte jeg som vararepresentant til Stortinget for Østfold SV, og fikk anledning til å ta ordet i trontaledebatten (opposisjonens debatt). Mine minutter i stortingssalen ble brukt flittig til å snakke om barnehager etter oppslagene i Smaalenene om reduksjon av åpningstider og behovet for bedre bemanning.

For det første: SV ønsker ikke å redusere åpningstidene i barnehagene. Vi er en pendlerkommune, og foreldrene trenger fleksibilitet og stabilitet.

For det andre: SV er klare på at grunnbemanningen i barnehagene må opp. Og det er ikke noe vi sier bare for at det passer å si det til FUB og foreldrene året før valget. Senest i mars i år fremmet SV sak i kommunestyret om økning av grunnbemanningen i barnehagene (som vi har gjort hvert år). For å få de andre partiene med på dette i en presset kommuneøkonomi, foreslo vi denne gangen «Pilotprosjekt økt grunnbemanning barnehage» hvor minimum 2 barnehager plukkes ut til å delta i prosjektet der grunnbemanningen skal økes betydelig ved alle avdelingene.

Prosjektet skal blant annet måle sykefravær, vikarbruk, trivsel for ansatte og barn samt antall spesialvedtak. Vi ba kommunedirektøren vurdere å benytte deler av kommunens vikarbudsjett til prosjektet, da det kan forventes at både behov for vikarer og sykefraværet vil reduseres ved økt grunnbemanning. «En konsekvens av den lave grunnbemanningen er høyt sykefravær blant barnehageansatte sammenliknet med alle andre yrkesgrupper. Ifølge KS koster sykefraværet i barnehagesektoren arbeidsgiver og Nav rundt 2,7 milliarder kroner i året.» (Dagsavisen)

Både Oslo, Tønsberg og Stavanger har hatt forsøk med økt grunnbemanning i barnehagene og kan henvise til gode resultater med tanke på økt tilstedeværelse av voksne og økt kvalitet på barnehagetilbudet. Økt bemanning medførte økt ro og trivsel, mindre stress og lavere sykefravær. Det rødgrønne flertallet i Fredrikstad har vedtatt sak om økt grunnbemanning denne uka, og satser på færre henvisninger til PPT, økt voksentetthet og lavere sykefravær.

Ved å starte opp et prosjekt for økt grunnbemanning i Indre Østfold kommune har vi tro på en god spiral: Høyere grunnbemanning fører til mindre sykefravær og bruk av vikarer og mer trivsel, tid, bedre samspill og kvalitet både for barna og de ansatte. Den økte bemanningen koster, men det gjør også sykefravær og vikarer. Målet er at den gode spiralen senker sykefravær og vikarbruk, slik at vi heller kan satse på økt grunnbemanning i budsjettet i flere og flere barnehager uten at den totale kostnaden stiger voldsomt.

Dessverre ønsket få av de andre partiene å behandle saken om økt grunnbemanning i mars 2022. Senterpartiet mente saken prinsipielt ikke burde behandles, da den har vært fremmet før (av SV i budsjettet). Høyre og Arbeiderpartiet stemte også imot. Men synes da at jeg leste i Smaalenene 26. september at representanten fra H sier: «Vi mener det er verdt det å bruke litt ekstra midler på flere ansatte i barnehagen».

Flott! Herved er SP og H og de andre partiene utfordret. Blir dere med på å gradvis øke grunnbemanningen i barnehagene våre? Enten som bevilgning i budsjettet, eller at dere stemmer med SV om å igangsette prosjekt med økt grunnbemanning.

Pilotprosjekt økt grunnbemanning er en lavthengende frukt. SV forstår ikke denne motviljen hos de andre partiene når det kommer til å prøve noe nytt som har lave økonomiske konsekvenser, men store mulige gevinster for barn og ansatte.

En god barndom varer hele livet.

Foreldre krever økt bemanning: – Ikke aktuelt mener direktør for oppvekst

Mener bemanningen må økes: – Rart kommunen ikke ser det

Småbarnsforeldre i Indre Østfold må betale mest i Viken: – En del kommuner har mer sjenerøse ordninger