HØYRE VIL TA GREP OM SKOLESITUASJONEN I INDRE ØSTFOLD KOMMUNE

Den siste tiden har mange ytret seg om skolenes tilstand i Indre Østfold kommune. Dette er innspill vi ikke kan ignorere. FAU, samarbeidsutvalg, lærere og foreldre er bekymret. Disse stemmene vil Høyre lytte til.

Vi må sørge for at elevene i kommunen tilbys en god skole.

Budsjettene er stramme og de blir ikke bedre fremover. Kommunedirektøren har foreslått kutt i drift og halvering av investering på skole. Dette påvirker de planlagte og helt nødvendige tiltakene som var lovet innen kommunens kvalitetsløft på skole. Derfor er Høyre bekymret.

Et likeverdig skoletilbud

Høyre ønsker et likeverdig skoletilbud for alle elever og ansatte. Høyre ønsker et læringsmiljø og innhold som er preget av kvalitet. Høyre er opptatt av at bygg og miljø er forsvarlig og i henhold til krav og retningslinjer.

Høyre ønsker at kommunen skal tiltrekke seg god fagkompetanse og at elevene har et skoleløp hvor deres utvikling, miljø, læring og mestring er optimalt.

Den allerede vedtatte skolebehovsplanen har ingen muligheter til å bli fulgt opp med de budsjettene som foreligger. Ingen skoler kan med foreslått budsjett og eksisterende skolestruktur forvente et kvalitetsløft knyttet til innhold og læringsmiljø. Det er bekymringsverdig hvordan kvaliteten på bygg, areal og inneklima ikke er forsvarlig i henhold til gjeldende lovverk.

Budsjettkutt rammer barna

Kuttene går utover læringsarenaen kommunen har å tilby våre barn. Høyre ønsker derfor en skikkelig gjennomgang av hvordan pengene prioriteres fremover.

Høyre brenner for kvalitet, kompetanse og et godt læringsmiljø – og for skoler som kan tilby elevene likeverdige tilbud uavhengig av hvilken skole de går på.

Målet er at det skal være et tilfredsstillende arbeids – og læringsmiljø for elever og ansatte.

Skole er også følelser

Skole er et følelsesmessig tema fordi det berører våre barn. Det berører den grunnmuren vi ønsker å tilby våre yngste innbyggere.

Og skole er også et sterkt følelsesmessig tema fordi det berører historie og lokal identitet i mange av grendene våre - og det skal vi ta på stort alvor!

Har vi en forsvarlig skolepolitikk i vår kommune?

Høyre vil alltid være en garantist for trygg økonomisk styring.

Og Høyre ser selvsagt også at vi har en utfordrende økonomisk situasjon som nødvendiggjør vanskelige prioriteringer. Det er foreslått store kutt i drift og en halvering av investeringsbudsjettet på skole.

Høyre ønsker ikke primært å nedlegge gode lokale tilbud, men sliter med å se hvordan det vil være økonomisk, driftsmessig - og ikke minst faglig forsvarlig - å opprettholde dagens skolestruktur.

De ytringer og alvorlige bekymringsmeldinger vi nå ser fra flere hold, er i tråd med Høyres budsjettforslag og program - men uten at Høyre har fått gjennomslag for dette i sin rolle som opposisjonsparti.

Høyre vil samarbeide med alle partier som ønsker en bedre skolehverdag

Frem til neste valg håper Høyre at prinsipper får ligge, og at vi tverrpolitisk kan sette fokuset på elevenes og lærernes situasjon, og hvordan dette best kan løses. En revurdering av hele skolebehovsplanen er nå moden.

Høyre vil uansett forsøke å bidra til at skattepengene våre prioriteres slik at dette gir best mulig kvalitet i skolen, og Høyre vil samarbeide på tvers av alle partigrenser for å finne de beste løsningene.

Det er barnas skoleløp i dag og for fremtiden det går utover om dette ignoreres.