Indre Østfold Høyre ønsker en skole for vår tid

Skole er en svært viktig sak for Høyre.

Det skal ikke være noen tvil om at Høyre vil satse på skolen

Det aller viktigste for oss er det faglige innholdet og elevenes læringsutbytte. Vi ønsker et likeverdig skoletilbud i hele kommunen, der alle skolene har lærere med nødvendig dybdekompetanse i basisfagene norsk, matte og engelsk, skoler med et tilstrekkelig stort fagmiljø for samarbeid og deling av gode opplegg, skoler med kompetanse og ressurser til å tilrettelegge for elever som har ulike behov, skoler som har kvalifiserte vikarer, skoler som har nok elevgrunnlag til å skape godt klassemiljø på hvert trinn.

Høyre ønsker en revidert skolebehovsplan som kan gi oss en skole for VÅR tid.

Administrasjonen la i 2020 fram en grundig vurdering av behov og struktur for skolene, og de gjennomførte en god medvirkningsprosess med tillitsvalgte og verneombud. De ga oss tydelige anbefalinger, men AP/SP ville ikke lytte til rådene. Isteden kjørte posisjonen igjennom en «skinnprosess» av en høring. Høyre mener dette var en «skinnprosess» fordi de allerede hadde bestemt seg; Ap/SP ville ikke bare opprettholde, men også videreutvikle alle grendeskolene, til tross for både faglig pedagogiske og økonomiske råd om endring fra administrasjonen. Og etter det har det skjedd lite på skolefronten.

Høyre mener at vi må ha en ny tilstandsrapport for alle skoler, og fremtidig struktur må behandles på nytt. Først da kan vi ta kloke og fremtidsrettede avgjørelser hvor vi er sikret at de midlene som brukes på skole ikke er «brannslukking», men bidrar til å heve kvaliteten på bygg, læringsmiljø og arbeidsmiljø i henhold til dagens krav.

De siste dagers oppslag i lokalavisa viser at det er store behov der ute, inkludert også behov på Eidsberg ungdomsskole. Askim ungdomsskole har også behov for mere lokaler. Her kan det f.eks frigjøres plass ved å flytte ungdomsklubben ut av skolen, men dette må skolen si noe om selv.

Høyre mener vi må ha skolebygg og en skolestruktur som er bærekraftig for fremtiden – både for elever og lærere. Vi ønsker ikke å «klatte på» med ufullstendige bevilgninger som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret i henhold til faktisk behov. Vi mener at beslutningsgrunnlaget er mangelfullt.

Høyre ønsker å gå for skissen til løsning som FAU Tomter har foreslått.

Høyre ønsker også å bygge en ny 3-parallell barneskole i Spydeberg, lokalisert ved dagens ungdomsskole. Beregnet kostnadsramme: 220 millioner.

Høyre ønsket primært å bygge en ny felles ungdomsskole for elever fra tidligere Hobøl og Spydeberg, i samsvar med anbefalinger fra kommunedirektør, men vurderer nå at tiden er i ferd med å gå fra oss i forhold til å få dette på plass i en rekkefølge.

Høyre vil derfor rehabilitere og utvide Knapstad barne- og ungdomsskole med en ramme på 100 millioner.

Høyre ønsker å fryse investeringen på Hærland skole inntil vi har behandlet skolestrukturen i øst på nytt og har fått et faktagrunnlag for hva vi ønsker å investere i.

Ny skolestruktur i øst vil også bety at Høyre ønsker å kartlegge om det er behov for ny skole i Mysen.