Hobøl historielag jubilerte og fikk to nye æresmedlemmer

Leder Asbjørn Hjorthaug  og æresmedlem Karen Helene Brødholt. Foran ser vi en kopi av aquamanilen (katolsk vannkanne) som man finner i lagets logo.

Leder Asbjørn Hjorthaug og æresmedlem Karen Helene Brødholt. Foran ser vi en kopi av aquamanilen (katolsk vannkanne) som man finner i lagets logo. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter 40 år som kasserer og 31 år som leder er det på tide med et æresmedlemskap.

DEL

HOBØL: Det sa le­der i Ho­bøl his­to­rie­lag, As­bjørn Hjorthaug, da la­get mar­ker­te sine før­s­te 40 år den­ne uken.

27. ok­to­ber 1977 ble det ned­satt et interimsstyre, og fle­re av ini­tia­tiv­ta­ker­ne er fremdeles ak­ti­ve.

Les også: Asbjørn er et levende leksikon når det gjelder lokalhistorie – nå har han tatt for seg bygdas sterke kvinner

Én gang kas­se­rer ...

His­to­rie­laget med gjes­ter sam­let seg på Knap­stad sko­le, og ju­bi­le­et star­tet opp med et fore­drag om Øst­fold­mu­se­ene av mu­se­ums­di­rek­tør Gunn Mona Ekor­nes.

Et­ter lodd­salg, snit­ter og so­si­alt sam­vær var det klart for å gjø­re stas på lagets æres­med­lem­mer:

– Det er bare ære som føl­ger med det­te ver­vet, man må fremdeles be­ta­le med­lems­kon­tin­gent, spøk­te Hjorthaug.

Den av ini­tia­tiv­ta­ker­ne som har lengst sam­men­hen­gen­de farts­tid er Lars Ege­berg, han i hele lagets le­ve­tid hatt ver­vet som kas­se­rer. Og han hvil­te ikke len­ge på laurbæra den­ne kvel­den hel­ler. 

Et­ter at han had­de fått di­plom, bloms­ter og ro­sen­de ord av As­bjørn Hjorthaug, sat­te han seg rett ned og tal­te opp pen­ge­ne fra lodd­sal­get.

LES OGSÅ: Dugnadsgjeng kjører på – fører museet videre etter samlerens bortgang

En­ga­sjert le­der

Ho­bøl his­to­rie­lags le­der gjen­nom 31 år, fra 1980 til 2011, Ka­ren He­le­ne Brød­holt, ble opprinnelig opp­nevnt til sty­ret av Ho­bøl kom­mu­ne.

– Det har vært utro­lig spennende å være med på det­te, det før­s­te ti­å­ret byg­de vi opp tre mu­se­er. Der­for var det nød­ven­dig med et eget mu­se­ums­ut­valg, sier Brød­holt.

Ho­bøl his­to­rie­lag står også i en sær­stil­ling når det gjel­der med­lems­mø­ter.

Seks med­lems­mø­ter i året, med fore­drag og his­to­rie­for­mid­ling, er det ikke man­ge lag som kan mat­che.

Det­te ble også dratt fram av gra­tu­lan­te­ne, blant and­re Anne So­fie Hoff fra Spy­de­berg his­to­rie­lag.

– De med­lems­kvel­de­ne er jeg litt mis­un­ne­lig på, sa hun, mens Ulf Kolstad fra As­kim his­to­rie­lag framhevet hvor vik­tig det er å for­stå for­ti­den for å kun­ne for­me fremtiden.

(Saken fortsetter under bildet)

To nye æresmedlemmer, Lars Egeberg og Karen Helene Brødholt

To nye æresmedlemmer, Lars Egeberg og Karen Helene Brødholt Foto:

Æresmedlemmer Hobøl historielag:

Kristian Haskilt – bygde opp et eget gårdsmuseum på Haskilt, bidro med fortellinger og gjenstander til museet på Sulebru (1986). Fikk Hobøl kommunes første kulturpris i 1990.

Elsa Margrethe Erøy – initiativtaker til Hobøl historielag.

Einar Lundeby – står bak seks historiske bøker fra Hobøl, blant annet en samling oversatte middelalderbrev.Hobøl kommunes kulturpris i 1993.

Hilda Krogh Holan – samlet stoff om Hobøl i lokale arkiver, jobbet for å få tak i et maleri av presten Jacob Preus til Hobøl kirke.

Kristian Krogh – samlet stoff om Hobøl i nasjonale arkiver til arbeidet med gårdshistorien i Hobøl.

Karl Ingvar Hoff – for sin formidling av Hobøls natur og historie til unge, samlet fem permer med historier og hendelser fra Hobøl. Hobøl kommunes kulturpris i 1998.

Arne Nystad – Hobøl-trimmens far. Klippet ut alt stoff om Hobøl fra lokalavisene som han samlet i mer enn 80 store bøker.

Ole Kjærbu – for sitt arbeide med Nordalen sag og dreieverksted og Ole Kjærbus krigshistoriske samlinger. Hobøl kommunes kulturpris i 1993.

Ottar Brødholt – for sin formidling av krigshistorien som leder av Milorgs distrikt 11. Billedredaktør i bygdebøkene. Hobøl kommunes kulturpris i 1994.

Karen Helene Brødholt – leder Hobøl historielag gjennom 31 år. Sitter i styret i bygdetunet Vestre Bråte, Hobøls tusenårssted. Hobøl kommunes kulturpris 2007.

Lars Egeberg – kasserer i Hobøl historielag i 40 år. Aktiv i museumsarbeidet, blant annet sakralt museum på Prestegårdslåven. Hobøl kommunes kulturpris 1995

Nye opp­ga­ver

Ord­fø­rer Olav Brei­vik (H) framhevet spe­si­elt vik­tig­he­ten av å for­mid­le his­to­ri­en til de unge, og pek­te også på at det ikke var noen man­gel på opp­ga­ver.

– Nå har vi jo fjor­å­rets mest fo­to­gra­fer­te kunst­verk, «House of Commons», som vi skal mon­te­re opp og ta vare på. Det får vi til med hjelp fra det­te en­ga­sjer­te la­get, sa Brei­vik.

LES OGSÅ: Se hva som skjer med dette huset 

Artikkeltags