Alle foreldre i Eidsberg bør være opptatt av hva Eidsberg kommune kan gjøre for å få best mulig skole innenfor den økonomiske rammen kommunen har. Eidsbergskolen har utfordringer med både bygningsmasse og skolekvalitet. 

Vedtak om fremtidig skolestruktur har hittil ført til et stort grendeskoleengasjement, men strukturdebatten er også svært relevant for foresatte og elever på Mysen skole.

Informasjonsmøte 16. februar om fremtidig skolestruktur var hovedsakelig preget av argumenter og engasjement rundt skolen som samlingspunkt i lokalsamfunnet og ikke skolens samfunnsoppdrag. FAU på Mysen skole mener skolens samfunnsoppdrag  å sikre at barn  gis det beste utgangspunktet til å bruke sine evner best mulig. Dette sikrer muligheter og økt livsmestring.

I rapporten  « Eidsbergskolen – hvor går vi» fra Kaupang Agenda vises det til forskning som sier at det er særlig tre faktorer som sikrer kvalitet i skolen. Disse er dyktige lærere og skoleledere, samt engasjerte foreldre.

La grendeskolene stå 

For å tiltrekke faglig dyktige og utviklingsorienterte lærere er det viktig at Eidsbergskolen kan tilby et ressurssterkt fagmiljø hvor skolekvalitet er i fokus. Det må være økonomi til utvikling og IKT og det må være mulig med god tilpasset opplæring.  Det vil si handlingsrom både i forhold til antall lærere, samt bruk av lærerressurser på en god måte.

En større skole øker muligheten for fleksibel organisering. Tilpasset opplæring handler om de som trenger ekstra støtte, men også for de som har behov for flere utfordringer.

«Se lenger enn til småbyen og skap muligheter i grendene. Slik kan grendeskolene ha livets rett» 

Økt fokus og rom for å drive skoleledelse er viktig for Eidsbergskolen fremover.  Det må etableres handlingsrom for økt ledelse (overordnet ledelse, lederteam og trinnvis avdelingsledelse) uten av det går på bekostning av undervisningsressurser og nok voksne i det enkelte klasserom.  Ved å samle dagens lederressurser på færre skoler vil det bli enklere med samarbeid.

Vi mener en mer samlet skoleledelse gir økte muligheter  for utvikling av faglige team, økt kvalitet på  spesialundervisning, bedre  tilrettelegging for helhetlig systemtankegang i forhold til atferdsproblematikk, optimalisere forhold for skolehelsetjenesten og mobbeforebyggende arbeid.

Vi trenger økt satsning på IKT i Eidsbergskolen. Det er ingen hemmelighet at skolene i Eidsberg ligger langt bak på dette området.  Det  handler om både tilstrekkelig med utstyr og muligheter for å jobbe med digital kompetanse. Dette er også et ressursspørsmål og blir en avveining på hvordan skolekronene skal forvaltes fremover. Prioritering av skolebygg  , betyr nedprioritering av annen skoleutvikling.

«Uten skole, idrettslag og andre foreningsaktiviteter vil svært få ta sjansen på å bygge nytt» 

Mange av argumentene som ble fremmet på informasjonsmøtet gikk på hvor skadelig det var med store skoler med mindre sosial kontroll. Det er ikke bevist mer mobbing på store skoler. Den problematikken samt alvorlighetsgraden kan være like stor på en liten skole. Det er lett å tenke at der det er flere elever så er muligheten for mobbing større, men det er også viktig å tenke på at der det er flere elever så er det flere mulige konstellasjoner å spille på. Det er ikke lett å havne på utsiden av en gruppe på en liten skole/klasse, hverken som elev eller forelder.

I tillegg til kompetente lærer og skoleledelse er foreldreengasjement en viktig faktor som kjennetegner gode skoler. Det er utvilsomt enklere å få sosial oversikt ved en mindre skole, men det er fullt mulig med tiltak som bidrar til økt foreldremedvirkning.

FAU Mysen skole har akkurat endret vedtekter slik at FAU er representert med en foreldrekontakt fra hver klasse, alle foreldremøter har en klassedel, og det er etablert vennegrupper på 1 og 2 trinn. Temakvelder, planlagt møtestruktur, og planer for sosiale aktiviteter i regi av foreldre er andre tiltak. 

I tillegg er det viktig med en skoleledelse som utfordrer til foreldremedvirkning. Men til sist så er et godt foreldreengasjement foreldrenes ansvar!

Grendeinnspillene viser til bekymring for de lokale idrettslagene. De ulike idrettslagene vil kunne bestå uansett. Ikke alle idrettsanleggene ligger ved skolen i dag. Lokale krefter er de som kan sikre at tilbud består og foreldre og barn har et ansvar for å benytte det. Samtidig som man ser godt samarbeid innenfor håndballen hvor Eidsberghallen fungerer som et samlingspunkt for alle i kommunen.

Usikker på framtiden i ny storkommune: – Hva vil skje med grendeskolene i Eidsberg? 

Avstand og skoleskyss er nevnt flere ganger i debatten. Her er det snakk om 6-7 km og noe lengre reisetid for de som faller «dårligst» ut. Dette mener vi er overkommelig hvis eleven kommer til en skole som har større lærerdekning og bedre ressurser til å ta seg av elever med ulike sosiale og faglige behov . Dette mener FAU Mysen betyr mer enn reisevei.

På informasjonsmøtet kom det påstand om at det var flere dropouts fra elever som hadde gått på Mysen skole enn på grendeskolene, noe det ut i fra det vi vet, ikke finnes noen statistikk for. Vi opplever det også trist at det høstes applaus i salen for et slikt argument. Vi ønsker vel alle det beste for ALLE elever i Eidsberg?

Alle foreldre i Eidsberg bør tenke på at ved alternativ 0 (opprettholde dagens grendeskolestruktur og at disse er sikret bygningsmessig forsvarlig) går dette også utover ressursene til Eidsberg ungdomsskole med elever fra alle grendene. Her er det behov for hvert eneste lærerårsverk og det har vært kamp for å bevare styrkingen som ble satt inn midlertidig med statlige midler. Ressurser i ungdomsskolen gjør elever rustet til å møte større utfordringer i videregående skole.

Foresatte ved Mysen skole er opptatt av et likeverdig tilbud. Ved å velge den dyreste løsningen – opprette samtlige grendeskoler forringes kvaliteten for ALLE elever i Eidsberg. Kommuneøkonomien og utfordringene i Eidsbergskolen tilsier ikke at det er rom for annet enn alternativ 1. Bygge en ny barneskole.

Kritiske spørsmål haglet mot skolekonsulenter på folkemøtet 

FAU ved Mysen skole har tro på at flere lærere i klasserommene fra 1. – 10. klasse er av stor betydning for elevenes læringsutbytte. Det igjen gir dem et best mulig grunnlag for det arbeidet de skal fortsette med etter 10. klasse. Da mener vi også det er helt avgjørende at man velger det alternativet som legger til rette for akkurat dette.

Lokalengasjement og stedsutvikling er viktig både i grendene og i sentrum, men FAU ved Mysen skole mener dette ikke skolens oppgave. Her må lokalengasjementet trå til for å bevare alle de verdiene som er viktig å ta vare på i et lokalsamfunn. Det er viktig at denne debatten ikke blir en debatt mellom by og grend.

Mysen er ikke en stor by som utfordrer grendene rundt.  Det er snakk om å gjøre det beste for utvikling av Eidsbergskolen! Det er snakk om å stå sammen i samme grend!

Bildeserie

SE ALLE BILDENE: Gikk i tog for å holde liv i grendeskolene sine