I forbindelse grendeskoledebatten i Eidsberg kommune for 5 år siden skrev FAU Mysen skole avisinnlegg.

Hovedbudskapet var, i tillegg til å stå opp for en stor barneskole, at innenfor stram kommuneøkonomi blir det en avveining på hvordan skolekronene skal forvaltes fremover. Prioritering av skolebygg / grendeskolestruktur betyr nedprioritering av annen skoleutviklingIkke minst ressuser til IT, skolemateriell, handlingsrom for tiltak knyttet til enkeltelever, elevgrupper , lærertetthet osv.

Det er i dag stor kostnadsdifferanse pr. elev på stor og liten skole i IØ. Det er en merutgift på over 30000,- pr. elev på liten skole.

I 2021 var skolestrukturen på nytt oppe til politisk behandling. Rådmannens innstilling var klar. IØ har en skolestruktur som det ikke økonomi til.

Nå ser vi konsekvensene. Mysen skole har fått krav om å kutte over 2, 4 millioner.

Kort oppsummert vil dette medføre:

  • Mindre lederressurser ( mindre utvikling)
  • Utfordringer med å imøtekomme lærernorm/ lærertetthet
  • Helt eller delvis kutt av tiltak som skolen nå ha satt inn for å imøtekomme økte utfordringer med elever som sliter med språk, læringsutfordringer, diagnoser, atferd og sosiale utfordringer.
  • Kutt IT utstyr 1 – 5 trinn.

Ikke bruk penger på å ruste opp grendeskoler. Fokuser på innhold i skolen og planlegg for en fremtidig skolestruktur som er forenelig med kommuneøkonomien i Indre Østfold.

Det er ikke noe som tilsier at den vil endre seg med det første.

Hev blikket og prioriter mestring og læring i IØ skolen.

Innhold og lærerressursene er viktigst. Omfordel ressurser og sørg for at det ikke blir kutt i skolebudsjettene.

Dere må sørge for at det er mulig med tidlig innsats, det trenger barn og unge i IØ.

Lykke til med budsjettbehandlingen på onsdag.