Rovviltets Røst reagerer sterkt på Ingjerd Schou sitt innlegg i Smaalenenes Avis den 3 januar, der overskriften er:

LES OGSÅ: «Ulv på gangveien i Mysen er ikke forenlig med lokalbefolkningens behov for trygg fremkommelighet»

"Ulv på gangveien i Mysen er ikke forenlig med lokalbefolkningens behov for trygg fremkommelighet."

Det er lett å skjønne hvilken agenda Schou har med disse uttalelsene, for etter sirkuset vinteren 2016/17 da spørsmålet om "offentlige interesser" kunne være grunnlag til å skyte ulv ble avgjort, ble altså paragraf 18 c i rovviltforskriften en del av hjemmelsgrunnlaget for å felle ulv.

Heldigvis ble både Hobøl- og Mangenulvene vernet og det takket være samarbeidsavtalen som vernet naturmangfoldloven. Og naturmangfoldloven ligger fast!

Slettåsulvene har hatt et voldsomt trykk mot seg de siste to årene, der befolkningen har kommet med påstander om at ulvene omtrent har bosatt seg på trappene til folk i Slettås. Det har vært leserbrev i media der folk har hauset opp at Slettåsulvene har vært nærgående og at de har hatt en unaturlig adferd. Disse ulvene ble sågar merket med radiohalsbånd for å følges, slik at forvaltningen skulle se om ryktene mot ulvene stemte. Etter at resultatene av merkingen forelå, så man at disse ulvene slett IKKE hadde noen unormal adferd. At enkelte kunne oppleve å se ulvespor over tunet en tidlig morgen er ikke unaturlig. Ulvene vandrer der de føler de har kontroll, og når det er mørkt ute og alle sover kan de fint spasere en runde på et gårdstun, særlig når gårdstunet ligger midt i skogen.

Man skal ikke tro at ulv bare oppholder seg ute av syne, i et land som det nær sagt bor folk "overalt". Ser man nedover i Europa lever ulv blant infrastruktur og togskinner og er svært tilpasningsdyktige.

At en streifulv på vandring fra Sverige kom uforvarende over en gangvei på Mysen for ett par år siden, er kanskje begynnelsen på det samme man så i Slettås, nemlig en skremselspropaganda man forsøker å bruke for alt hva det er verdt, for så å søke felling av ulv i Østfold på et senere tidspunkt, akkurat på den måten Slettåsulvene ble felt.

Dette er noe myndighetene bør være oppmerksomme på.

Ingjerd Schou fortsetter: " Når bestanden er over det Stortinget har bestemt skal det forvaltes med å skyte / ta ut ulv. Folk i bygder i Østfold og Norge etterspør det."

Dette er feil. I Stortingsmeldingen "Ulv i norsk natur" kap 11 står det at ulv skal forvaltes innenfor rammene av Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.

Samtidig står det : " Dersom skadepotensialet på husdyr i konkrete tilfeller er svært begrenset, eller det foreligger annen tilfredsstillende løsning enn felling, vil det kunne oppstå situasjoner der ulvebestanden er større enn bestandsmålet samtidig som det ikke vil være adgang til å tillate felling. Dette er særlig aktuelt for ulv i revir, siden revirhevdende ulv har en forutsigbar områdebruk. "

Så at Mangen og Hobøl-reviret ikke ble skutt ut nå skulle bare mangle. Dette er ulver som ikke har gjort noen skade av betydning, annet enn å ta noen usikrede sauer på beite. Jeg syns det er rart ikke beitedyr blir sikret bedre i Østfold.

Vi har et fylke som kan huse langt flere ulv enn hva det gjør i dag og vi er mange i Østfold som ønsker ulv velkommen. Samtidig hadde det vært fint om Ingjerd Schou holdt seg litt mer til nåtiden. For uvitende kan det jo nesten høres ut som det valser ulv over gangveier i Mysen både titt og ofte. At streifulver på vandring kan komme i situasjoner som den gangen for snart 2 år siden må både befolkningen og Schou akseptere.