Men språkutvikling er ikke bare viktig for barn med innvandrerbakgrunn slik Indre Østfold Høyre skriver i et leserinnlegg i Smaalenenes Avis datert 19. august. I innlegget skriver Indre Østfold Høyre at de har programfestet at de vil sikre en god språkutvikling i barnehagen, og bruker i grunn utfordringer med innvandrerbarn som ikke kan norsk når de begynner i skolen som sitt argument.

Språkutvikling er viktig for alle barn i barnehagen, og ikke bare for å lære innvandrerbarn gode norsk kunnskaper. Språkutvikling i barnehagen handler om mye mer, og handler blant annet om kommunikasjon og barnas ulike kommunikasjonsuttrykk. Og dette er noe alle barnehager er lovfestet å jobbe med i barnehagen gjennom lover og forskrifter.

Det er flott at Indre Østfold Høyre har en ambisjon om å ha gode barnehager i vår nye kommune. Men jeg mener å programfeste det på den måten Indre Østfold Høyre har gjort i sitt valgprogram, er etter min mening å sende ut signal til barnehageansatte i vår kommune at de ikke gjør jobben sin!

Hvordan har Indre Østfold Høyre egentlig tenkt å sikre en god språkutvikling i barnehagen? Skal dere inn å detaljstyre barnehagene?

I Indre Østfold er det i alt 36 barnehager, både kommunale og private, og i disse er det 2125 barn som alle skal ha en god språkutvikling, men språkutvikling er ikke den eneste oppgaven barnehageansatte har i barnehagen.

«Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» er barnehagenes styringsverktøy, og forteller barnehagene hva og hvordan arbeidet med barna i barnehagen skal være (Udir.no/rammeplan).

I den står det blant annet følgende: «Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk». Og videre at alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og helhetlig språkutvikling.

Etter 15 år som ansatt i barnehagen, og i dag som barnehagelærer og pedagogisk leder, så føler jeg meg ganske kompetent til å svare Indre Østfold Høyre på dette. For det de så fint har «programfestet» i sitt valgprogram, er noe barnehagene allerede gjør i dag, og som også er noe som kreves av barnehagen gjennom nevnte rammeplan. Dedikerte barnehageansatte jobber med dette hver eneste dag i barnehagen, og de gjør med det en meget viktig jobb med å gi våre etterfølgere de gode og riktige verktøyene dagens samfunn krever av oss. Barnehagen skal sørge for at barna har en god sekk med sosial kompetanse, som kanskje er noe av det mest essensielle de trenger før de begynner på skolen.

Men ofte er det ikke mange nok hender i barnehagen til å kunne oppfylle rammeplanens krav til oppgaver og innhold. Derfor ønsker vi å øke grunnbemanningen i barnehagene. Bemanningsnormen er vedtatt av Stortinget, men den sier bare hvor mange barn det skal være per voksen. Og det kan i mange tilfeller være behov for flere hender. Derfor er det også viktig for oss å ha et godt samarbeid med barnehagene slik at vi politikere får gode innspill fra de ansatte om utfordringer de møter i barnehagen.

En god barndom varer hele livet, og grunnlaget legges i de første leveårene. Vi vil at alle skal ha de samme mulighetene, og vi vil derfor bygge sterke lag rundt hvert enkelt barn. Vi vil ha glade, friske og nysgjerrige barn, og gode framtidige samfunnsborgere.

Morten Strande

4.-kandidat, Indre Østfold Arbeiderparti