Spørsmål til Statens Vegvesen og Indre Østfold kommune.

De siste årene er det flere ganger satt fokus på trafikksikkerheten og da særlig sikkerheten for gående og syklende gjennom Båstad sentrum. Temaet ble senest tatt opp av Aud Vinsand i en reportasje i avisen 13. juni i år. Er det en motvilje i veivesenet til å se på dette og er kommunen fraværende som pådriver for å få til en nødvendig bedring?

Riksvei 22 gjennom sentrum har foruten randbebyggelse betydelig med boliger på østsiden og de senere år også fått en stor utbygging på vestsiden hvor blant annet barnefamilier etablerer seg. Butikk, postkontor, frisørsalonger, bensinstasjon, idrettsanlegg og skøytearenaen ligger på samme side, mens gang- og sykkelvei er anlagt på østsiden. Skal det være slik at barna ikke kan komme til skolen, som ligger på østsiden eller idrettsanlegget uten at mor eller far må kjøre dem? Det er ikke noen steder hvor det kan sies å være forsvarlig å la barn krysse veien uten følge av voksne. Mangel på fortau på vestsiden av veien nødvendiggjør mye kryssing av veien.

Det bør, som påpekt av Aud Vinsand, innføres tiltak for å få ned hastigheten gjennom sentrum. Fartsgrensen kan reguleres ned til 40 kilometer i timen og fartsdumper kan anlegges. Videre bør det enkelte steder anlegges fotgjengerfelt. Så vidt jeg har forstått er dette tiltak som veivesenet så langt ikke har villet gjennomføre. Det er til å undres over. Forunderlig er det også at hastigheten forbi barneskolen og barnehagen er regulert til 60 kilometer i timen.

Gjennom Skjønhaug sentrum er det et stort antall fartsdumper, flere fotgjengerfelt og regulert hastighet på 50 til 40 kilometer i timen. Det samme gjelder riksvei 22 ved Susebakke på Mysen, Rakkestad før avkjøringen til fylkesvei 124 og Haldenveien med flere steder. På ovennevnte strekninger er det neppe vesentlig mer trafikk en gjennom Båstad sentrum. Listen kan gjøres lengre, eksempelvis Hølandsveien gjennom Skjønhaug sentrum mot riksvei 22.

Hvorfor har veivesenet her funnet det nødvendig med omfattende tiltak for å bedre trafikksikkerheten, mens ingen tiltak synes å være påkrevd gjennom Båstad sentrum? Vesentlig mer biltrafikk er det neppe og på enkelte av de nevnte steder mindre tungtransport. Det siste har sammenheng med at mye av tungtransporten fra blant annet Sverige over Ørje i dag går til Stor-Oslo området via riksvei 22 på grunn av store bompengekostnader for gjennomkjøring i Oslo.

Indre Østfold kommune har ikke selvstendig ansvar for trafikksikkerheten på riksveien, men det betyr ikke at kommunen skal forholde seg passiv til en bekymringsfull situasjon for stedets beboere og barnefamilier. Det må kunne forventes at kommunen spiller en mer aktiv rolle for å bedre situasjonen.

Her er bygda delt i to – nå ber innflytter om fotgjengerfelt, fotoboks og fartshumper

Graver over og stenger riksvei 22 hele kommende helg – langt å kjøre rundt