By- og tettstedsutvikling i Indre Østfold kommune:

  • I 1998 kåret norsk presse Askim til en av landets styggeste byer.
  • I 2007 kåret Dagbladets 48.000 nettlesere Mysen til den styggeste byen i Østfold. Askim var da nest styggest (Dagbladet 13.08 2007)

Hvordan skal vi bo? Hvordan skal våre små byer og tettsteder utvikles?

Disse spørsmålene har preget vår kommune i en årrekke. Spesielt askimborgere har engasjert seg sterkt i problemstillingen. For noen år siden var bykjernens utvikling preget av tanken om en kompakt kjerne av boligblokker. Godt hjulpet av sentrale myndigheters krav om fortetting i nærheten av offentlig kollektivknutepunkter (jernbanestasjoner, bussterminaler) har utbyggere hatt gode tider med planlegging og oppføring av store leilighetsbygg i sentrum. Begrunnelsen fra myndighetene har vært et prioritert krav om mindre bruk av privat bilisme til pendlerparkeringer.

Gjør en slik politikk våre byer mer attraktive for innflyttere fra Osloregionen? Neppe. Man flytter simpelthen ikke fra en leilighet i Oslo for å flytte inn i en leilighet i Indre Østfold. De tilflyttende vi ønsker skal etablere seg hos oss ønsker en villa, et rekkehus eller et «town-house» med en egen hageflekk. Resultatet av fortetningspolitikken i Askim har blitt at blokkene i og omkring sentrum er befolket av kommunens egne seniorborgere og innflytterne har kjøpt deres gamle villaer i utkanten av sentrum.

Hva skal vi bygge?

I dag kan man håpe at vinden har snudd. Flere utbyggere har signalisert at de nå ønsker å bygge vesentlig mer innbydende boliger innenfor sentrum. Her skal det bygges mindre enheter, lavere bygg og med søkelys på trivsel og gode uteplasser. Vi ser også samme tendens i Spydeberg, der et prosjekt skisserer en hel liten «landsby» nord for jernbanestasjonen. Det er nettopp slike boliger som skal gjøre Indre Østfold kommune til et sted man ønsker å flytte til!

Vår kommune har vært godt hjulpet av vår byarkitekt som har utarbeidet en estetisk veileder for byutviklingen, i første omgang i Askim. Før kommunesammenslåingen var Askim Arbeiderparti initiativtager til å ansette en byarkitekt for å styre og stagge private utbyggere. Forslaget fikk medhold fra de fleste partier og stillingen ble besatt i august 2018. Siden da har det blitt utarbeidet en estetisk veileder som gir klare føringer for kvalitetskrav, fargebruk med mere. Vår ambisjon er å få utarbeidet estetiske veiledere for alle våre byer og tettsteder.

Hvor kan vi bygge?

Vår kommune, og landet ellers, skal ikke bygge ned områder hvor vi kan dyrke mat. Dette er et absolutt krav. I alt for mange år har matjord blitt ofret til fordel for boliger, industri og handel. I tillegg vil miljø- og naturvern bli mer hensyntatt ved vurderinger av etablering av nye byggeområder. Disse føringene gjør arbeidet med by- og tettstedsutvikling vanskelig.

Spesielt i Askims bykjerne og omliggende småhusbebyggelse, som er omkranset av jorder, er det vanskelig å forberede nye boenheter uten å fortette for mye. En by man vil flytte til er en by med gode uteområder, sol og luft. Vi vil arbeide for å få til områder innenfor sentrum med mindre kompakt bygningsmasse. Vi mener at dette er veien å gå.

IØAP vil arbeide for at våre byer og tettsteder skal vokse og bli attraktive.

Arbeidet med denne utviklingen skal gjøres forsiktig, og med hensyn til stedenes arkitektoniske karakteristikk. Det skal være god plass for grønne områder og en velfungerende infrastruktur.

Vårt tidligere slagord «En kommune på innbyggernes premisser», og ikke på utbyggernes, står ved lag.