Striden rundt jordvern førte til full krasj mellom Follo-kommunene og Bane Nor. Politikerne nektet å godta reguleringsforslaget for planen som omfatter ny avgreining til Østre linje, samt såkalt hensettingsanlegg for tog sør for Ski. Avgreiningen sikrer direkte forbindelse mellom Østre linje og nye Follobanen. Hensettingsanlegget er en parkeringsplass for tog.

Planen som Bane Nor lager førte til full skjæring med politikerne i Follo. De nektet å vedta reguleringsplanen. Stridens kjerne var jordvern. Etter krav fra blant annet Indre Østfold-politikerne valgte regjeringen å bruke statlig reguleringsplan. Dette betyr at lokale kommuner eller fylkeskommune ikke lenger har makt til å stoppe den endelige planen.

Og etter at staten tok styringen har Bane Nor gått ufortrødent videre. At det nå tegnes inn deponiområder utenfor opprinnelig område, fører til at enda mer dyrka mark ryker.

Dette får fylkespolitiker Anders Eidsvaag Graven (Sp) til å reagere:

«Nesten hele området Bane Nor ønsker å bruke til massedeponi er høyproduktivt kornareal eller annen dyrka mark», konstaterte han under et møte i forrige fylkesting.

Han spurte fylkesråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp) om disse deponiene er i tråd med vedtatte planprogram.

Kristiansen Tvinnereim svarte at ny Østre linje er viktig for utviklingen i regionen. Hun slo samtidig fast at det ikke er mulig å bygge om jernbaneløsningene uten å havne i konflikt med jordvern.

Hun opplyste samtidig at å ta i bruk dyrka mark som deponier ikke er bærekraftig og at fylkeskommunen ber Bane Nor se på andre løsninger.

Hun slo samtidig fast at Viken fylkeskommune ikke lenger har samme makt som før til å stanse planen, men har rett til å uttale seg.